Đạo sắc phong có niên đại sớm nhất tỉnh Bắc Ninh

19/05/2020 19:55 Số lượt xem: 853

Sắc phong hay còn gọi là sắc chỉ, sắc chiếu, chiếu chỉ... là loại văn bản chính thống của nhà nước phong kiến, do các vị vua ban nhằm truyền lệnh, hay ban phong phẩm trật, chức tước cho các vị thần, thành hoàng làng, hoặc danh tướng, quan lại, những người có công với nước, với dân mà nhà nước thấy cần ghi danh, công nhận hay tôn vinh. 

Theo kết quả tổng Kiểm kê di tích năm 2019 của Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh hiện lưu giữ được 2053 sắc phong tại các di tích lịch sử văn hóa. Trong hệ thống sắc phong trên, sắc phong có niên đại sớm nhất được bảo lưu tại đình Hồi Quan (xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn). Đây là sắc phong có niên đại Đức Long năm thứ 6 (1634) được ban cho Tam Quang Đại vương – vị danh tướng dưới thời Hai Bà Trưng. 

Sắc phong được làm trên chất liệu giấy dó mỏng, kích thước 45x135cm, trang trí rồng chìm, vân mây. Nội dung sắc phong như sau: 

Phiên âm: 

Sắc Tam Vị Tướng Công Đại Vương Thiên địa chí công, âm dương chi khí, thị bất kiến, thích bất văn, dương dương tại thượng, nhân năng an, vật năng hộ, điệp điệp thụy hưu. Tư nhân đảo đắc vũ chi thời, yếu nghi cử bao phong chi điểm. Vị thành tâm mật đảo, linh ứng đắc vũ, ứng gia phong, khả gia phong Tam Vị Tướng Công Uy Dũng Đại Vương. Cố sắc!
Đức Long lục niên ngũ nguyệt nhị thập tứ nhật.

Dịch nghĩa:

 

Sắc phong cho Tam Tướng công đại vương được trời đất chung đúc tinh khí của âm dương, nhìn không thấy, nghe không thấy phảng phất ở trên cao, người được yên, vật được thịnh, ơn sâu trùng trùng điệp điệp. Nay nhân việc cầu được mưa nên theo lễ nghi xét công gia phong Vị thành tâm mật đảo, linh ứng được mưa nên được gia phong, đáng được gia phong TAM TƯỚNG CÔNG UY DŨNG ĐẠI VƯƠNG. Nay ban sắc!
Ngày 24 tháng 5 niên hiệu Đức Long năm thứ 6.

Ngoài bản sắc phong có niên đại sớm nhất tỉnh Bắc Ninh trên, đình Hồi Quan còn lưu giữ 29 đạo sắc phong có niên đại: Dương Hoà năm thứ 2 (1636), Dương Hoà năm thứ 3 (1637), Dương Hoà năm thứ 5 (1639), Dương Hoà năm thứ 8 (1642), Phúc Thái năm thứ 3 (1645), Phúc Thái năm thứ 5 (1647), Phúc Thái năm thứ 7 (1649), Khánh Đức năm thứ 4 (1652), Thịnh Đức năm thứ 3 (1655), Thịnh Đức năm thứ 4 (1656), Thịnh Đức năm thứ 5 (1647), Vĩnh Thọ năm thứ 3 (1660), Cảnh Trị năm thứ 8 (1670), Dương Đức năm thứ 3 (1674), Chính Hoà năm thứ 4 (1684), Vĩnh Thịnh năm thứ 6 (1710), Vĩnh Khánh năm thứ 2 (1730), Cảnh Hưng năm thứ nhất (1740), Cảnh Hưng năm thứ 28 (1767), Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783), Chiêu Thống năm thứ nhất (1787), Quang Trung năm thứ 5 (1792), Cảnh Thịnh năm thứ 2 (1794), Tự Đức năm thứ 6 (1853), Tự Đức năm thứ 33 (1880), Đồng Khánh năm thứ 2 (1887), Duy Tân năm thứ 3 (1909), Khải Định năm thứ 9 (1924) - 2 đạo).
Nghiên cứu đạo sắc phong có niên đại sớm nhất tỉnh Bắc Ninh được lưu giữ ở đình Hồi Quan là cứ liệu quan trọng để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và thư pháp của nước ta vào giai đoạn đầu thời Lê Trung Hưng.

 

 

 

Nguyễn Kim Oanh- BQLDT tỉnh Bắc Ninh

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục