ĐIỂM MỚI Của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

16/07/2019 15:00 Số lượt xem: 518

Ngày 20/11/2018, kỳ họp thứ 6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. So với luật PCTN năm 2005, và Luật PCTN sửa đổi năm 2007, 2012 thì Luật PCTN năm 2018 có một số điểm mới nổi bật quan trọng đáng chú ý:

1. Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập.
Người có nghĩa vụ kê phai tài sản, thu nhập được quy định tại Diều 34. Theo đó, các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập không còn gói gọn ở “một số cán bộ, công chức” như quy định tại Luật cũ, mà được mở rộng, cụ thể:
- Cán bộ, công chức;
- Sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp;
- Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
2. Thêm một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai.
Ngoài phải kê khai tài sản, thu nhập theo Luật cũ, như: Nhà, đất; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Tài sản, tài khoản ở nước ngoài. Luật mới yêu cầu các đối tượng phải kê khai thêm công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng. Đồng thời, các đối tượng còn phải kê khai cả tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.
3. Biến động tài sản từ 300 triệu đồng/năm.
Khoản 2 Điều 36, người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Trường hợp có biến động về tài sản như trên mà không giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm xác minh. Người có nghĩa vụ kê khai phải giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm. Đồng thời có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xác minh tài sản, thu nhập khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật.
4. Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 31/12.
Luật PCTN năm 2018 quy định việc kê khai tài sản thu nhập được thực hiện theo các phương thức sau:
- Kê khai bổ sung: Áp dụng với người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Việc kê khai hoàn thành trước ngày 31/12 năm có biến động tài sản;
- Kê khai hàng năm: Áp dụng với người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên; người làm công tác cán bộ, quản lý tài chính công ... việc kê khai hoàn thành trước ngày 31/12.
5. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.
Điều 39 của Luật này đã nêu rõ, bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc. Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải được công khai theo quy định của pháp luật bầu cử ...
6. Kê khai không trung thực có thể bị buộc thôi việc.
Tại khoản 3 Điều 51 quy định, cán bộ, công chức kê khai không trung thực về tài sản, thu nhập có thể bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức: Cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm. Trường hợp đã được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật; trường hợp người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn hoặc cử giữ chức vụ mà kê khai không trung thực thì không được bổ nhiệm, phê chuẩn hoặc cử vào chức vụ dự kiến. Trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.
7. Cơ quan xảy ra tham nhũng, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.
Điều 72 của Luật này quy định trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức do mình quản lý, phụ trách như sau: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ tham nhũng; cấp phó phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình được giao trực tiếp phụ trách, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới./.

 

Nguyễn Đức Trọng - Chánh Thanh tra Sở

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục