Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở: Sinh hoạt chuyên đề về Học tập Nghị quyết Trung ương VI khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh gọn tổ chức bộ máy ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh”

05/01/2018 15:34 Số lượt xem: 1631

Ngày 03/01/2018 Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở tổ chức Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề về Học tập Nghị quyêt Trung ương VI khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh gọn tổ chức bộ máy ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh”;

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề có 06 tham luận của các tổ đảng và các ý kiến đóng góp, thảo luận sôi nổi của đảng viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

(Đ/c Nguyễn Văn Ảnh, Bí thư Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề)

Đây là nội dung quan trọng, cụ thể hóa chương trình hành động trong cả nhiệm kỳ, góp phần đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên./.

NĐT