Chủ tịch UBND tỉnh phân công nhiệm vụ đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC

11/08/2018 17:34 Số lượt xem: 392

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2961/UBND-NC thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công thực hiện công tác đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh hằng năm.

Theo đó, để công tác đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh hằng năm được triển khai thực hiện đầy đủ, thống nhất, kịp thời, đúng quy định và đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh phân công Sở Nội vụ đánh giá, chấm điểm các tiêu chí: Kế hoạch CCHC hàng năm, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, tổ chức kiểm tra công tác CCHC, công tác tuyên truyền CCHC, sáng kiến/giải pháp mới trong CCHC (lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành CCHC); thực hiện quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành về tổ chức bộ máy, quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao, phân cấp quản lý (lĩnh vực cải cách tổ chức, bộ máy hành chính); thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo thẩm quyền của tỉnh; thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các cơ quan hành chính; đánh giá phân loại công chức, viên chức; mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; cán bộ, công chức cấp xã (lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức).
 
Sở Tư pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí: báo cáo năm về kiểm tra, rà soát VBQPPL (lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính); theo dõi thi hành pháp luật, xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát; xử lý văn bản trái pháp luật phát hiện qua kiểm tra (lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh).
 
Văn phòng UBND tỉnh đánh giá, chấm điểm các tiêu chí: thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành CCHC); kiểm soát quy định TTHC; công bố, công khai thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh (lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính).
 
Sở Tài chính tiêu chí thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh (lĩnh vực cải cách tài chính công)
 
Sở Thông tin và Truyền thông tiêu chí báo cáo định kỳ hằng quý, năm về kết quả ứng dụng CNTT (lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành CCHC); ứng dụng công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (lĩnh vực hiện đại hóa hành chính).
 
Sở Khoa học và Công nghệ tiêu chí áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định (lĩnh vực hiện đại hóa hành chính). Sở Kế hoạch và Đầu tư tiêu chí tác động của CCHC đến sự phát triển KT-XH của tỉnh (lĩnh vực đánh giá tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển KT-XH của tỉnh).
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành trên để công tác đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC hằng năm được thực hiện có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện và tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định./.
Nguyễn Hằng
Nguồn: http://snv.bacninh.gov.vn