Chủ tịch UBND tỉnh: Tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính

14/08/2018 17:18 Số lượt xem: 499
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Ninh.

Khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

Theo kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) do Bộ Nội vụ công bố hằng năm của tỉnh Bắc Ninh không ổn định, năm 2016 tăng 36 bậc so với năm 2015 (xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố); năm 2017 giảm 17 bậc so với năm 2016 (xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố). Đối với các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, sau 02 năm thực hiện đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số PAR INDEX kết quả vẫn chưa có nhiều chuyển biến, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.
 
Để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, góp phần cải thiện Chỉ số PAR INDEX năm 2018 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, đề ra giải pháp chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân.
 
Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về CCHC. Hằng năm, rà soát kết quả công bố Chỉ số PAR INDEX của tỉnh và kết quả Chỉ số CCHC của đơn vị ở những nội dung chưa đạt điểm so với điểm chuẩn tối đa hoặc có kết quả thấp so với chỉ số trung bình chung của cả nước thuộc trách nhiệm tham mưu, thực hiện của đơn vị mình để có kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân có liên quan khắc phục kịp thời và cải thiện trong những năm tiếp theo.
 
Đẩy mạnh cải cách TTHC, giảm thời gian giải quyết TTHC từ 1/2 trở lên so với thời gian quy định của cơ quan có thẩm quyền và tăng cường thực hiện liên thông trong giải quyết TTHC, nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
 
Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động trong tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa đối với tất cả TTHC đã được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai, đầy đủ, đúng quy định các TTHC trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, đơn vị, Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện giải quyết TTHC.
 
Cùng với đó, khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đúng cơ cấu công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, nâng cao chất lượng vận hành, có kiểm soát chặt chẽ.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu gắn công tác thi đua, khen thưởng với công tác CCHC. Hằng năm, các đơn vị trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc, đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, phê bình đối với tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt, thiếu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

 
Nguyễn Hằng
Nguồn: http://snv.bacninh.gov.vn

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục