Công bố Quyết định thanh tra năm 2019

16/09/2019 14:00 Số lượt xem: 397

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND, ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Hội nghị công bố quyết định thanh tra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh

Sáng ngày 12 và 13/9/2019, tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT; Trung tâm văn hóa tỉnh (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VHTTDL). Lãnh đạo Sở VHTTDL đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra về “Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí” theo kế hoạch năm 2019. Dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở; các thành viên Đoàn thanh tra; Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng các phòng, đội ... và đại diện BCH các tổ chức đoàn thể thuộc Trung tâm.

Thừa ủy quyền Lãnh đạo Sở VHTTDL, đồng chí Nguyễn Đức Trọng, 
Chánh Thanh tra Sở công bố quyết định  thanh tra

 

Sau khi công bố quyết định thanh tra, thành lập Đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra đã thông qua các nội dung cuộc thanh tra, gồm:
1. Việc Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng như: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị.
2. Việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở.
3. Việc bố trí xắp xếp và sử dụng cán bộ tại thời điểm báo cáo.
4. Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng. 
5. Việc thực hiện chế độ về thông tin, báo cáo về công tác PCTN.
6. Việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc; Quy chế đánh giá cán bộ, viên chức lao động hợp đồng; Quy chế quản lý tài sản và sử dụng kính phí (quy chế chi tiêu nội bộ).
7. Việc chấp hành chế độ chính sách chi tiêu tài chính, thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn quản lý và sử dụng kinh phí.  
8. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ; việc nâng lương, qui hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, …, thực hiện việc kê khai tài sản đối với cán bộ, CCVC.
9. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán….
10. Việc thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết đơn, thư theo Luật khiếu nại, Luật tố cáo tại đơn vị.

 

Đại diện đoàn thanh tra triển khai kế hoạch thanh tra

Thời điểm thanh tra 18 tháng (từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2019), thời gian tiến hành thanh tra 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

     Đại diện Lãnh đạo Sở quán triệt tại Hội nghị công bố Quyết định thanh tra

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Sở đã có ý kiến chỉ đạo đối với Đoàn thanh tra và đơn vị được thanh tra nghiêm túc thực hiện một số nội dung:
1. Hoạt động của Đoàn thanh tra phải theo nguyên tắc bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; đúng nội dung, đối tượng, thời hạn ghi trong quyết định thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thanh tra.
2. Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Tổ chức việc xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra trình người ra quyết định thanh tra phê duyệt;
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn thanh tra;
- Tổ chức, chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, phạm vi, thời hạn ghi trong quyết định thanh tra;
- Kiến nghị với người ra quyết định thanh tra áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra;
- Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; khi cần thiết có thể tiến hành kiểm kê tài sản của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra;
- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Đoàn thanh tra; quản lý các thành viên Đoàn thanh tra trong thời gian thực hiện nhiệm vụ thanh tra; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để giải quyết các kiến nghị của thành viên Đoàn thanh tra; ...
- Báo cáo kết quả thanh tra và trình dự thảo kết luận thanh tra.
3. Đơn vị là đối tượng được thanh tra có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau đây:
- Giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra;
- Khiếu nại về quyết định, hành vi của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra; khiếu nại về kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại;
- Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
- Chấp hành quyết định thanh tra.
- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.
- Thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra, quyết định xử lý của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền./.

 

 

Nguyễn Đức Trọng - Chánh Thanh tra Sở VHTTDL