Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018

26/10/2018 16:52 Số lượt xem: 264

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, thay thế Luật Tố cáo năm 2011. Đây là đạo luật quan trọng, thể chế hóa quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được quy định tại Điều 30 Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý để người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, phát hiện cho Nhà nước để kịp thời ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo mới đã có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung, một mặt tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền tố cáo của mình, mặt khác nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong việc tiếp nhận và giải quyết các tố cáo của người dân.

Để cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ bản nhất và thuận tiện trong việc tra cứu về Luật Tố cáo năm 2018, xin được giới thiệu một số nét chính của của Luật.
Luật Tố cáo năm 2018 gồm 09 chương, với 67 điều, như sau:
Chương I. Những quy định chung. Gồm 08 điều, từ Điều 1 đến Điều 8.
Chương II. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo. Gồm 03 điều, từ Điều 9 đến Điều 11.
Chương III. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ. Gồm 29 điều, từ Điều 12 đến Điều 40.
Chương IV. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực. Gồm 03 điều, từ Điều 41 đến Điều 43.
Chương V. Trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo. Gồm 03 điều, từ Điều 44 đến Điều 46.
Chương VI. Bảo vệ người tố cáo. Gồm 12 điều, từ Điều 47 đến Điều 58.
Chương VII. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Gồm 03 điều, từ Điều 59 đến Điều 61.
Chương VIII. Khen thưởng và xử lý vi phạm. Gồm 04 điều, từ Điều 62 đến Điều 65.
Chương IX. Điều khoản thi hành. Gồm 02 điều, Điều 66 và 67.

Luật Tố cáo số: 25/2018/QH14, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 thay thế Luật Tố cáo số: 03/2011/QH13./.

Nguyễn Đức Trọng - Chánh Thanh tra Sở VHTTDL