HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC Về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019

30/06/2019 11:31 Số lượt xem: 415

Sáng ngày 27/6/2019, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dự và chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường, dự và chủ trì. 

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 gồm một số nội dung chính sau:
Một là, về đánh giá tình hình:

Chỉ thị đã thẳng thắn chỉ ra thực tế là trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.
Hai là, về nguyên nhân. Tình hình trên chủ yếu do 05 nguyên nhân sau:
- Nguyên nhân thứ nhất: Trách nhiệm người đứng đầu chưa được đề cao, thực hiện chưa tốt, thể hiện ở chỗ:
+ Người đứng đầu chưa đề cao trách nhiệm nêu gương, chưa gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ;
+ Việc quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền chưa được thường xuyên, chặt chẽ;
+ Việc tiếp công dân, giải quyết đối thoại với dân chưa thực chất, còn hình thức, chưa thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định;
+ Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ chưa được chú trọng, chưa chủ động, chưa kịp thời phát hiện vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ;
+ Đặc biệt, khi phát hiện vi phạm lại xử lý chưa nghiêm, thậm chí có nơi còn bao che, dung túng cho hành vi sai trái của nhân viên khi bị phát hiện.
- Nguyên nhân thứ hai: Tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhiều nơi vẫn còn kém, thể hiện cở chỗ:
+ Tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, chưa làm hết trách nhiệm được giao;
+ Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi, trên một số lĩnh vực còn thiếu các biện pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, khắc phục.
Rõ nhất ở một số lĩnh vực: Thuế, hải quan, quản lý đất đai, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề, quản lý đầu tư, quản lý môi trường, xây dựng, cảnh sát giao thông, thanh tra chuyên ngành và một số đơn vị cung ứng dịch vụ hành chính công phục vụ yêu cầu của người dân ở xã, phường, cơ sở khám bệnh, giáo dục ...
- Nguyên nhân thứ ba: Vẫn còn khe hở của cơ chế chính sách, thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn rườm rà, thiếu công khai minh bạch, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc còn yếu kém.
+ Chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực quản lý đời sống xã hội chưa đồng bộ, còn chồng chéo, vướng mắc, còn kẽ hở dẫn đến việc lợi dụng để tham nhũng;
+ Cải cách hành chính: Mặc dù chúng ta đã cắt giảm, rút ngắn nhiều thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, nhưng ở một số bộ, ngành, địa phương, lĩnh vực, thủ tục hành chính còn rườm rà, thiếu công khai minh bạch, vẫn còn nhiều “giấy phép con”, còn nhiều trùng lắp trong việc xử lý, giải quyết công việc... Trung tâm dịch vụ hành chính công đã được triển khai nhưng ở một số nơi còn thực hiện chưa hiệu quả, còn hình thức... Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc chưa đồng bộ, chưa tạo được sự kết nối, liên thông giữa các ngành, cơ quan, giữa trung ương và địa phương như: Việc xây dựng, chia sẻ thông tin, dữ liệu quản lý; việc thu phí tự động không dừng xe tại các trạm thu phí; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên chưa cao...
- Nguyên nhân thứ tư: Việc tiếp nhận phản ánh, góp ý phê bình, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhưng người dân, doanh nghiệp muốn phản ánh nhanh những bức xúc như gọi điện thoại, tin nhắn..., hiện nay cơ chế tiếp nhận, xử lý những phản ánh này còn đang hạn chế.
- Nguyên nhân thức năm: Một số doanh nghiệp, người dân nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt.
Thực tế còn tình trạng người dân, doanh nghiệp vì muốn được giải quyết công việc của mình đã dễ dàng tiếp tay cho những hành vi sai trái của cán bộ, công chức, viên chức để được giải quyết công việc của mình một cách không đúng, không chính đáng.
Ba là, về giải pháp:
Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp sau đây:
1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng:
- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm người đứng đâu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái;
- Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.
2. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý:
- Khẩn trương rà soát sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần;
- Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) những bất cập trong quy định của pháp luật; công khai thời gian, địa điểm tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên mạng thông tin điện tử (nếu có) và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức;
- Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, sử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả; thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng;
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng chính phủ điện tử từ Trung ương đến địa phương; đưa ra lộ trình cụ thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên; khắc phục những hạn chế, hình thức tại một số trung tâm dịch vụ hành chính công; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại như ghi âm, ghi hình.
3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng:
- Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương trâm: Kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ;
- Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Nhà báo và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; tôn vinh những điển hình tốt; việc thông tin cần đảm bảo đúng bản chất, sự thật, không suy diễn, chủ quan, đưa thông tin một chiều, sai lệnh.
4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm:
- Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổng hợp, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc để tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp;
- Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý; có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện, chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ vi phạm trên cổng thông tin điện tử; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước; không xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự nghiêm minh đối với hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật;
- Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhà nước nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
Bốn là, tổ chức thực hiện:
Chỉ thị đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành chức năng có liên quan tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
Sau khi Hội nghị trực tuyến toàn quốc kết thúc, tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Tiến Nhường đã kết luận và giao Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 trước ngày 15/7/2019./.

 

Nguyễn Đức Trọng - Chánh Thanh tra Sở VHTTDL