Ngăn chặn các tổ chức, cá nhân sử dụng bản đồ, ấn phẩm có in “đường chín đoạn”

15/12/2018 11:44 Số lượt xem: 351

(BNP) - Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4821/UBND-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn các tổ chức, cá nhân sử dụng bản đồ, ấn phẩm có in “đường chín đoạn” trong hoạt động kinh doanh, du lịch.

Đoàn khảo sát tuyến, điểm du lịch tại Chùa Dạm.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du  lịch; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch đảm bảo việc tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam về sử dụng bản đồ, ấn phẩm; không để xảy ra tình trạng các đối tượng trong và ngoài nước lợi dụng du lịch để tuyên truyền, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài trong việc tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam, không sử dụng bản đồ, ấn phẩm có in “đường chín đoạn” khi kinh doanh, du lịch tại Việt Nam. Nhất là tăng cường vai trò của các Hiệp hội, Câu lạc bộ doanh nghiệp, đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành trong việc tuyên truyền thực thi pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng du lịch làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, truyền thống văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc./.
H.H
Nguồn: http://bacninh.gov.vn