THÔNG BÁO Kết quả họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II - năm 2021

19/10/2020 19:38 Số lượt xem: 454
THÔNG BÁO Kết quả họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II - năm 2021

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục