Tổ chức bộ máy

29/06/2016 09:07 Số lượt xem: 6755
CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ

I. Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc Sở

 

Đồng chí:  Trần Quang Nam
Điện thoại: 02223.825.577
Địa chỉ Email: tqnam.svhttdl@bacninh.gov.vn

2.  Phó giám đốc Sở

 

Đồng chí: Nguyễn Đương Bắc
Điện thoại: 02223.870.883
Địa chỉ Email: ndbac.svhttdl@bacninh.gov.vn

3. Phó giám đốc Sở

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Ảnh
Điện thoại: 02223.875.055
Địa chỉ Email: nvanh.svhttdl@bacninh.gov.vn

4. Phó giám đốc Sở

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Trung
Điện thoại: 02223.823.412
Địa chỉ Email: nxtrung.svhttdl@bacninh.gov.vn

II. Các Phòng chuyên môn thuộc Sở

-  Phòng Tổ chức - Hành chính

                         Điện thoại: 02223.3822.532

                         Fax: 02223.3822.532

             + Trưởng phòng: Trần Quang Khánh

                         Điện thoại: 0915.772.476

                         Địa chỉ Email: tqkhanh.svhttdl@bacninh.gov.vn

             + Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Hải Bằng

                         Điện thoại: 0912.650.522

                         Địa chỉ Email: nhbang.svhttdl@bacninh.gov.vn

            + Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Khanh

                         Điện thoại: 0935.170.198

                         Địa chỉ Email: ntkhanh.svhttdl@bacninh.gov.vn

-  Thanh tra Sở:

                           Điện thoại: 02223.822.534

                           Fax: 02223.822.534

            +  Chánh thanh tra: Nguyễn Đức Trọng

                           Điện thoại DĐ: 0902.194.755

                           Địa chỉ Email: ndtrong.svhttdl@bacninh.govv.n

           + Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Tiến Hùng

                         Điện thoại: 0912.918.117

                         Địa chỉ mail: nthung1.svhttdl@bacninh.gov.vn

           + Phó Chánh Thanh tra: Ngô Thị Hà

                         Điện thoại: 0916.980.026

                         Địa chỉ mail: ntha.svhttdl@bacninh.gov.vn

-  Phòng Quản lý Du lịch                 

                           Điện thoại: 02223.810.601 

               +  Trưởng phòng:  Nguyễn Xuân Côn

                           Điện thoại: 0906.142.016

                           Địa chỉ Email: nxcon.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Vượng

                           Điện thoại: 0968.598.898

                           Địa chỉ Email: nbvuong.svhttdl@bacninh.gov.vn

-  Phòng Quản lý Văn hóa

                        Điện thoại: 02223.823.691

               +  Trưởng phòng:  NguyễnThị Hằng

                        Điện thoại: 0986.035.268

                        Địa chỉ Email: nthang.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Trưởng phòng: Nguyễn Từ Vân

                        Điện thoại: 0984.223.834

                        Địa chỉ Email: ntvan.svhttdl@bacninh.gov.vn

-  Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

                        Điện thoại: 02223.822.604

               +  Phó Trưởng phòng:  Ngô Thế Hiếu

                        Điện thoại: 0945.006.969

                        Địa chỉ Email: nthieu.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huyền

                        Điện thoại: 0948.131.215

                        Địa chỉ Email: nthuyen.svhttdl@bacninh.gov.vn

-  Phòng Kế hoạch - Tài chính

                        Điện thoại: 02223.870.651 

               + Trưởng phòng:  Trần Thị Thi

                        Điện thoại: 0973.258.913

                        Địa chỉ Email: ttthi.svhttdl@bacninh.gov.vn

                + Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huyền Trang

                        Điện thoại: 0983.225.446

                        Địa chỉ Email: nthtrang.svhttdl@bacninh.gov.vn

-  Phòng Quản lý Thể dục, Thể thao

                        Điện thoại: 02223.822.389 

               +  Trưởng phòng:  Đàm Thuận Nam

                         Điện thoại: 0989.089.126

                         Địa chỉ Email: dtnam.svhttdl@bacninh.gov.vn

               +  Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Trọng Hùng

                         Điện thoại: 0912.047.838

                         Địa chỉ Email: nthung.svhttdl@bacninh.gov.vn

-  Phòng Quản lý Di sản Văn hóa

                         Điện thoại: 02223.875.056

               +  Trưởng phòng:  Nguyễn Văn Đáp

                         Điện thoại: 0913.551.728

                         Địa chỉ Email: nvdap.svhttdl@bacninh.gov.vn

               + Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Thủy

                         Điện thoại: 0982.810.825

                         Địa chỉ Email: dtthuy.svhttdl@bacninh.gov.vn

 

III. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

-  Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Vận động viên Thể thao tỉnh

                          Điện thoại: 02223.823.336

               +  Giám đốc:  Nguyễn An Phú

                          Điện thoại: 0913.569.418

               + Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Phong

                          Điện thoại: 0913.571.027

                + Phó Giám đốc: Vũ Tiến Đạt

                         Điện thoại: 0943.820.999

-  Trung tâm Hoạt động Thể thao tỉnh

                         Điện thoại: 02223.875.125

               +  Giám đốc:  Thạch Hữu Kim

                        Điện thoại: 0919.272.458

               + Phó Giám đốc: Phùng quốc Quân

                        Điện thoại: 0912.217.996

-  Bảo tàng tỉnh

                        Điện thoại: 02223.211.537

               +  Giám đốc:  Nguyễn Thị Trọng

                        Điện thoại: 0943.908.432

               + Phó Giám đốc: Vũ Viết Truyền

                         Điện thoại: 0912.650.556

               + Phó Giám đốc: Đỗ Hữu Bảng

                         Điện thoại: 0912.528.114

-  Thư viện tỉnh

                         Điện thoại: 02223.875.966 

               +  Giám đốc:  Nguyễn Thị Luyên

                         Điện thoại: 0947.093.789

               + Phó Giám đốc: Khúc Thị Thanh Trà

                        Điện thoại: 0982.116.199

-  Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh

                         Điện thoại: 02223.824.119 

               +  Hiệu trưởng:  Nguyễn Văn Cương

                         Điện thoại: 0912.073.507

               + Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Mạnh Tiến

                          Điện thoại: 0987.313.556

                + Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thúy Hường

                          Điện thoại: 0913.259.465

-  Trung tâm Văn hóa tỉnh

                          Điện thoại: 02223.823.211

                       + Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hoa 

                           Điện thoại:  0912335079

                       + Phó Giám đốc: Nguyễn Kim Thành 

                           Điện thoại:  0912597404

                       + Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hằng

                          Điện thoại: 0912.912.204

                       + Phó Giám đốc: Vũ Trọng Hiệp

                          Điện thoại: 0916.848.288

-  Ban Quản lý Di tích tỉnh

                           Điện thoại: 02223.874.204

               +  Giám đốc:  Nguyễn Hữu Mạo

                           Điện thoại: 0904.154.689

               + Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Luyện

                           Điện thoại: 0919.379.915

- Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

                            Điện thoại: 02223.286.727

               + Giám đốc: Lê Mạnh Thắng

                            Điện thoại: 0903.474.929

               + Phó Giám đốc: Nguyễn Quang Vinh

                            Điện thoại: 0912.222.216

               + Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Quý

                            Điện thoại: 0945.590.999

               + Phó Giám đốc: Lương Trung Kiên

                            Điện thoại: 0982.825.887

- Trung tâm Đào tạo Bóng chuyền tỉnh

           

                +  Đ/c Nguyễn Đương Bắc, Phó Giám đốc Sở phụ trách, điều hành hoạt động của Trung tâm Đào tạo Bóng chuyền tỉnh

                            Điện thoại: 02223.870.883

                            Địa chỉ Email: ndbac.svhttdl@bacninh.gov.vn

                + Phó Giám đốc: Quách Quang Mạnh

                         Điện thoại: 0982.124.098

                         Địa chỉ Email: qqmanh.svhttdl@bacninh.gov.vn

SVHTT&DL
Nguồn: SVHTT&DL