Truy cập nội dung luôn

Liên kết website

Luật Chăn nuôi được Quốc Hội thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, Luật gồm 8 Chương, 83 điều, quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý Nhà nước về hoạt động chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi; Chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi. Trong đó có nhiều điểm mới, dựa trên nội dung của Luật Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Ninh tổng hợp, biên soạn và giới thiệu một số quy định mới so với Pháp lệnh về giống vật nuôi 2004, như sau: