Truy cập nội dung luôn

Liên kết website

Luật Chăn nuôi được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 6  ngày 19 tháng 11 năm 2018 là một cách nhìn đúng đắn về ngành Nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng trước sự hội nhập kinh tế khu vực và Quốc tế.