Danh sách Người phát ngôn

23/12/2015 20:23 Số lượt xem: 1073
Danh sách Người phát ngôn

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN HUYỆN GIA BÌNH

 

STT

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

I

Huyện ủy

Nguyễn Kim Thoại

Bí thư

0913 069 825

nkthoai.gb@bacninh.gov.vn

01

Văn phòng HU

Vũ Văn Quý

Chánh Văn phòng

0983124878

vvquy.gb@bacninh.gov.vn

02

Ban Tổ chức HU

Nguyễn Đăng Huy

Trưởng ban

0912.366 714

ndhuy.gb@bacninh.gov.vn

03

Ủy ban Kiểm tra HU

Lê Đình Hiếu

Chủ nhiệm

0919 594012

ldhieu.gb@bacninh.gov.vn

04

Ban Tuyên giáo HU

Nguyễn Quang Ba

Phó trưởng ban

0982982314

nqba.gb@bacninh.gov.vn

05

Ban Dân vận HU

Hoàng Văn Chinh

Trưởng ban

0973329012

hvchinh.gb@bacninh.gov.vn

06

Trung tâm BDC

Nguyễn Quang Ba

Giám đốc

0982982314

nqba.gb@bacninh.gov.vn

07

Ủy ban MTTQ

Hoàng Văn Chinh

Chủ tịch

0973329012

hvchinh.gb@bacninh.gov.vn

08

Hội Cựu chiến binh

Nguyễn Công Dưỡng

Chủ tịch

0979272735

ncduong.gb@bacninh.gov.vn

09

Hội Nông dân

Hoàng Văn Sơn

Chủ tịch

0976613129

hvson.gb@bacninh.gov.vn

10

Đoàn Thanh niên

Nguyễn Thị Chinh

Bí thư

0971204899

ntchinh.gb@bacninh.gov.vn

11

Hội Phụ nữ

Trần Thị Hoa

Chủ tịch

0915662487

tthoa.gb@bacninh.gov.vn

12

Liên đoàn lao động

Nguyễn Đình Kiên

Chủ tịch

0966078069

ndkien.gb@bacninh.gov.vn

II

HĐND huyện

Nguyễn Bá Tài

Phó Chủ tịch TT

0986899045

nbtai.gb@bacninh.gov.vn

01

Ban Pháp chế HĐND

Hoàng Văn Sơn

Trưởng ban

0976313129

hvson.gb@bacninh.gov.vn

02

Ban Kinh tế Xã hội HĐND

Lê Đình Hiếu

Trưởng ban

0919 594012

ldhieu.gb@bacninh.gov.vn

III

UBND huyện

Nguyễn Thị Hà

Chủ tịch UBND

0945744757

ntha.gb@bacninh.gov.vn

01

Văn phòng HĐND & UBND

Lương Trung Hậu

Chánh Văn phòng

0913 242 077

lthau.gb@bacninh.gov.vn

02

Phòng Nội vụ

Nguyễn Đức Luyến

Trưởng phòng

0912 788 350

ndluyen.gb@bacninh.gov.vn

03

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Lương Tuấn Đức

Trưởng phòng

0912 146 557

ltduc.gb@bacninh.gov.vn

04

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Nguyễn Khắc Lạng

Trưởng phòng

0912767440

nklang.gb@bacninh.gov.vn

05

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Viết Lâm

Trưởng phòng

0917831896

nvlam.gb@bacninh.gov.vn

06

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Khắc Đạm

Trưởng phòng

0914.363.595

 

nkdam.gb@bacninh.gov.vn

07

Phòng Văn hóa và Thông tin

Nguyễn Hồng Phúc

Trưởng phòng

0982 878 023

nhphuc.gb@bacninh.gov.vn

08

Phòng Y tế

Nguyễn Văn Hải

Trưởng phòng

02223556818

nvhai.gb@bacninh.gov.vn

09

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Đức Bình

Trưởng phòng

0982 544 919

ndbinh.gb@bacninh.gov.vn

10

Phòng Lao động - TB&XH

Nguyễn Chí Hải

Trưởng phòng

0912 901 969

nchai.gb@bacninh.gov.vn

11

Phòng Tư pháp

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng phòng

0945393869

ntthuy.gb@bacninh.gov.vn

12

Thanh tra

Nguyễn Ngọc Cường

Chánh Thanh tra

0915 009 829

nncuong.gb@bacninh.gov.vn

13

Đài Phát thanh

Nguyễn Gia Toản

Trưởng Đài

0982 476 189

ngtoan.gb@bacninh.gov.vn

14

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Trần Đình Thăng

Giám đốc

0968 539 228

tdthang.gb@bacninh.gov.vn

15

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Nguyễn Văn Lý

Phó Giám đốc

0222 355 6309

nvly.gb@bacninh.gov.vn

16

Kho bạc nhà nước

Lê Văn Tiến

Giám đốc

0915 052 868

tienlv.gb@gmail.com

17

Công an

Nguyễn Hồng Điệp

Trưởng công an

0912 222 945

nhdiep.gb.ca@bacninh.gov.vn

18

Ban chỉ huy quân sự

Nguyễn Đức Thông

Chỉ huy trưởng

0989 137 189

không có địa chỉ mail

19

Chi cục Thi hành án

Nguyễn Huy Hữu

Chi cục trưởng

0989 748 379

huunh@thabacninh.vn

20

Viện kiểm sát

Nguyễn Thị Luyện

Viện trưởng

0963061616

ntluyen.vks@bacninh.gov.vn

21

Chi cục thuế

Lê Đăng Tráng

Chi cục trưởng

0222 3556022

ledangtrang.bni@gdt.gov.vn

22

Tòa án nhân dân

Nguyễn Thanh Tùng

Chánh án

 

giabinh.bacninh@toaan.gov.vn

23

Bảo hiểm xã hội

Nguyễn Văn Lượng

Giám đốc

0123 765 2135

nvluong.bhxh@gmail.com

24

Chi cục thống kê

Trần Đức Văn

Chi cục trưởng

0917 887 740

tkgiabinh@gmail.com

 

 

Cấp xã:

VI

Gia Bình

 

 

 

 

1

Thị trấn Gia Bình

Nguyễn Chí Dũng

Bí thư Đảng ủy

0974224 885

ncdung.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Chí Sớm

Chủ tịch UBND

0914.343.712

ncsom.gb@bacninh.gov.vn

2

x. Bình Dương

Phan Văn Hiện

Bí thư Đảng ủy

0972.973.520

pvhien.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Lê Thanh Tùng

Chủ tịch UBND

0916627937

lttung1.gb@bacninh.gov.vn

3

x. Đại Bái

Nguyễn Công Thành

Bí thư Đảng ủy

0982.938.647

ncthanh.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Đinh Gia Khoa

Chủ tịch UBND

0912.615.087

dgkhoa.gb@bacninh.gov.vn

4

x. Đại Lai

Phạm Bá Ưu

Bí thư Đảng ủy

 

pbuu.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Văn Đức

Chủ tịch UBND

0917.304.574

nvduc.gb@bacninh.gov.vn

5

x. Đông Cứu

Trần Hữu Lân

Bí thư Đảng ủy

0912.041.075

thlan.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Tiến Hòa

Chủ tịch UBND

0975.865.792

nthoa.gb@bacninh.gov.vn

6

x. Giang Sơn

Trần Đức Hưng

Bí thư Đảng ủy

01677513157

tdhung.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Trương Thế Huy

 

Chủ tịch UBND

0904.098.173

tthuy.gb@bacninh.gov.vn

7

x. Lãng Ngâm

Nguyễn Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy

0936.856.458

nvthang.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Đỗ Trọng Trường

Chủ tịch UBND

0936.760.512

dttruong.gb@bacninh.gov.vn

8

x. Cao Đức

Âu Dương Chữ

Bí thư Đảng ủy

0965.991.498

adchu.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Trần Văn Dưỡng

Chủ tịch UBND

0912.260.480

tvduong.gb@bacninh.gov.vn

9

x. Nhân Thắng

Nguyễn Trọng Biên

Bí thư Đảng ủy

0914.603.741

ntbien.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Bá Dương

Chủ tịch UBND

0977.358.398

nbduong.gb@bacninh.gov.vn

10

x. Quỳnh Phú

Hoàng Văn Khuê

Bí thư Đảng ủy

0987.561.179

hvkhue.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Trung Kiên

Chủ tịch UBND

0984.434.306

nckien.gb@bacninh.gov.vn

11

x. Song Giang

 

Bí thư Đảng ủy

   

 

 

Trần Đăng Công

Chủ tịch UBND

0983.180.336

tdcong.gb@bacninh.gov.vn

12

x. Thái Bảo

Nguyễn Bá Thu

Bí thư Đảng ủy

0983.287.415

nbthu.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Đức Giao

Chủ tịch UBND

0914.762.835

ndgiao.gb@bacninh.gov.vn

13

x. Vạn Ninh

Nguyễn Văn Thuận

Bí thư Đảng ủy

0989.147.898

nvthuan.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Duy Văn

Chủ tịch UBND

0986.692.595

ndvan.gb@bacninh.gov.vn

14

x. Xuân Lai

Lê Văn Tịnh

Bí thư Đảng ủy

0915.174.387

lvtinh.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Kim Vượng

Chủ tịch UBND

0915.627.561

nvuong.gb@bacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Định
Nguồn: BBN