Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

13/02/2020 16:31 Số lượt xem: 253
Hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh, của huyện; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện trong những năm tới; khẳng định vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, địa phương.

(ảnh minh họa)

Huyện ủy Quế Võ vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, nội dung tuyên truyền được chia làm 5 đợt.

Đợt 1, từ nay đến 31/3/2020 tuyên truyền lịch sử vẻ vang của Đảng; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng qua 90 năm xây dựng và phát triển (kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam), nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những khó khăn, thách thức và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; những kết quả trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch số 83-KH/HU ngày 14/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp thực hiện tốt mục đích, yêu cầu, nội dung của đại hội đảng bộ các cấp. Tuyên truyền việc hướng dẫn, nội dung và công tác chuẩn bị Đại hội đảng cấp cơ sở; việc góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025; việc tổ chức Đại hội điểm, những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm.

Đợt 2, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở (Từ 01/4/2020 đến 31/8/2020). Tuyên truyền về vai trò, vị trí của Đại hội Đảng bộ các cấp; các nội dung quan trọng của đại hội. Tuyên truyền về các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, như: Dự thảo báo cáo chính trị, tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp… Tuyên truyền các đợt sinh hoạt do tổ chức đảng lãnh đạo, tổ chức đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào các văn bản dự thảo trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các phong trào thi đua lập thành tích chào màng các ngày lễ lớn trong năm, như: kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ V; Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những tấm gương tiêu biểu của tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; Quy chế bầu cử, tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp.  Các hoạt động của Đại hội: Các văn kiện được trình bày tại Đại hội; Các tham luận, các quyết định của Đại hội. Tuyên truyền hoạt động, kết quả Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở. Giới thiệu các đại biểu về dự Đại hội đảng bộ cấp trên. Các văn kiện trình tại Đại hội đảng bộ các cấp. Thảo luận và các quyết định của Đại hội Đảng bộ các cấp. Kết quả bầu cử tại đại hội Đảng bộ cấp huyện và cơ sở. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đợt 3, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (Từ 01/9/2020 đến 31/10/2020). Tập trung tuyên truyền những nội dung sau: Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIX, Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Thông báo kết quả Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIX. Tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIX. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; việc đóng góp ý kiến của Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.  Những thành tựu nổi bật của tỉnh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Chủ đề, phương châm của Đại hội: Trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng. Các hoạt động của Đại hội: Các văn kiện được trình bày tại Đại hội; Các tham luận, các quyết định của Đại hội. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận và sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với Đại hội. Thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đợt 4, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Từ 01/11/2020 đến 31/3/2021). Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thông báo kết quả Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tuyên truyền các Nghị quyết của Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đóng góp của Đại hội đảng bộ tỉnh đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. Tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những thành tích của các ban, ngành, địa phương, đơn vị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giới thiệu một số đại biểu của tỉnh về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; thảo luận và các quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử.

Đợt 5, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền các Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dư luận trong nước và quốc tế về thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các hoạt động ngoại giao đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến sự kiện Đại hội XIII của Đảng./.

DT