Hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh, của huyện; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện trong những năm tới; khẳng định vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, địa phương.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5814

Đã truy cập : 43584994