Nghĩa Đạo nâng cao tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM

26/11/2019 09:25 Số lượt xem: 170

Xã Nghĩa Đạo huyện Thuận Thành đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xây dựng NTM vào từ năm 2016. Xác định rõ việc xây dựng NTM là khống điểm dừng, đạt được đã khó, giữ vững và nâng cao các tiêu chí lại càng khó hơn. Thời gian qua xã Nghĩa Đạo đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị tham gia nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt được. Đặc biệt trên các tiêu chí về văn hóa đã có sự phát triển mạnh mẽ, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. ghi nhận của phóng viên Đài chúng tôi.

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Vì vậy, trong quá trình  giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM xã Nghĩa Đạo đã có nhiều giải pháp  để nâng cao việc thực hiện tiêu chí về văn hóa như: Tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống các nhà văn hóa - khu thể thao ở các thôn làm cơ sở để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng như đình, chùa thường xuyên được tu bổ, các thiết chế văn hóa được phổ biến rộng rãi tạo điều kiện cho sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân địa phương…Đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ thể dục thể thao có sự thay đổi mạnh mẽ. Toàn xã đã thành lập được 41 mô hình CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trong đó: 9 CLB dưỡng sinh, 6 CLB hát dân ca quan họ, 9/9 thôn đều có CLB văn nghệ…nổi bật là phong trào  bóng chuyền hơi, bóng chuyền da thời gian gần đây có sự phát triển mạnh mẽ, thu hút hàng trăm người thường xuyên tham luyện tập và thi đấu thường xuyên giữa CLB ở thôn, các CLB ở địa phương khác và các giải đấu do huyện tổ chức.  

Việc phát triển nhiều các mô hình CLB văn hóa văn nghệ, TDTT thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia đã từng bước tạo nên sự gắn kết giữa các thôn, các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy lùi tệ nện xã hội ở địa phương. Hiện nay  để phát triển bền vững các mô hình CLB, xã Nghĩa Đạo đã gắn liền việc duy trì hoạt động của các CLB với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hàng năm tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đều đạt trên 91%, 9/9 khu dân cư đều đạt danh hiệu làng văn hóa. Cùng với đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được xã quan tâm, tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Trên 70% tỷ lệ người chết được đưa đi hỏa táng, điện táng. 100% đám cưới được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và không tổ chức ăn uống linh đình…

Có thể khẳng định, với việc chú trọng triển khai thực hiện các tiêu chí văn hóa, xã Nghĩa Đạo đã từng bước tạo dựng nên đời sống văn hóa mới góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Quốc Hoàn