Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46,5 triệu đồng/người/năm

26/11/2019 09:26 Số lượt xem: 259

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn luôn quan tâm, trú trọng đến việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; luôn tạo thuận lợi, đề ra nhiều chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, các cơ quan chuyên môn cùng đồng hành với doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi nhất khi đang, sẽ đầu tư trên địa bàn. Đối với người dân, các cấp chính quyền trong huyện luôn tạo điều kiện tối đa cho người dân và các tổ chức kinh tế vay vốn tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, tỉnh. Bên cạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, ưu tiên hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, qua đó đã góp phần tăng thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn trên địa bàn. Theo kết quả rà soát, tổng sản phẩm địa phương năm 2019 - GRDP (giá so sánh 2010) ước đạt  6.502,876 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 7,2%, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản giảm 10,1%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,9%; khu vực dịch vụ tăng 10,7%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46,5 triệu đồng/người/năm, tăng 2,2 triệu đồng so với năm 2018. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2019 ước đạt  1.151  tỷ đồng, đạt 210 % so dự toán đầu năm (trong đó: thu tiền sử dụng đất là 905 tỷ đồng, đạt 259 % so với dự toán năm), tăng 1% so năm 2018. Thu ngân sách địa phương 2.982 tỷ đồng, đạt 304 % so dự toán (trong đó thu ngân sách cấp huyện 2.209 tỷ đồng đạt 270 % so dự toán đầu năm và bằng 134 % so năm trước; thu ngân sách cấp xã 773 tỷ đồng đạt 540 % so dự toán đầu năm và bằng 104 % so năm trước).

Huy Sơn