Thuận Thành tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

30/10/2019 07:56 Số lượt xem: 304

Ngày 29/10/2019 huyện ủy Thuận Thành tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và trực tiếp truyền đạt nội dung. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, hơn 200 đại biểu tham dự đã được nghe đ/c Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp thông tin, triển khai tới các đại biểu nội dung cốt lõi, trọng tâm kết quả Hội nghị lần thứ 11, BCH TW Đảng khóa XII vừa được cho ý kiến thông qua tại Hà Nội gồm những vấn đề trọng tâm như: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 – 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thông tin tới các đại biểu về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022….

Qua hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 11, các  đại biểu tham dự hội nghị sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo yêu cầu của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quốc Hoàn