Thông báo của Ban chỉ đạo lễ hội xuân Tân Sửu về tổ chức lễ hội vùng Lim và lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích năm 2021

20/01/2021 08:42 Số lượt xem: 408

Căn cứ Thông báo kết luận số 118/TB-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung tổ chức lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích và lễ hội vùng Lim năm 2021.

Tại phiên họp Ban chỉ đạo lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021 huyện Tiên Du ngày 12/1/2021; sau khi nghe Phòng văn hóa và thông tin báo cáo kế hoạch, nội dung tổ chức lễ hội vùng Lim và lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích năm 2021.

Ban chỉ đạo lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021 huyện Tiên Du có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Phòng văn hóa và thông tin huyện về việc tổ chức lễ hội vùng Lim và lễ hội Khán hoa mẫu đơn chùa Phật Tích năm 2021 với các nội dung cụ thể: Chỉ tổ chức phần lễ (Gồm các hoạt động tâm linh, tín ngưỡng trong không gian thờ phụng); không tổ chức phần hội (Gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao, trò chơi dân gian, kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực…. tại khu vực không gian tổ chức lễ hội).

Phòng văn hóa và thông tin căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội trên địa bàn, đồng thời nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phòng văn hóa và thông tin, Đài Phát thanh huyện, UBND các xã, thị trấn thông báo trên hệ thống thông tin đại chúng để các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và nhân dân biết, triển khai thực hiện./.

Nguyệt Minh- Đài Tiên Du