Tiên Du thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương khóa XII

03/07/2020 16:30 Số lượt xem: 339

Huyện ủy Tiên Du vừa tổ chức Hội nghị thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khóa XII; và quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2020, tại thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 và các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ.

Các đại biểu được thông tin nhiều nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt, triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về: Nghị quyết số 56 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác phòng ngừa ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kết luận số 70 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 44 của Ban Bí thư về việc đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận chính trị…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị có hình thức quán triệt, phổ biến linh hoạt, phù hợp đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới./.

Đình Bắc – Đài Tiên Du