Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6179

Đã truy cập : 43712495

Tự hào truyền thống 89 năm công tác Tuyên giáo của Đảng

01/08/2019 07:32 Số lượt xem: 199

       Cách đây 89 năm, vào ngày 01 tháng 8 năm 1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tập tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1/8” nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

       Tập tài liệu kêu gọi nhân dân cả nước chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Tài liệu khi vừa được phát hành đã có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên chống chiến tranh đế quốc. Hàng trăm cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, binh lính nổ ra ở nhiều tỉnh, thành khiến bọn thực dân và tay sai lúng túng lo sợ, quần chúng phấn khởi tin tưởng tìm đến với Đảng, với cách mạng. Như vậy, cơ quan cổ động và tuyên truyền của Đảng được hình thành sau khi Đảng thành lập được gần 6 tháng, đã khẳng định sự coi trọng của Đảng đối với việc lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị. Trên cơ sở tài liệu quan trọng này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống Công tác tư tưởng-văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

       Trải qua 89 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng. Cho dù tên gọi mỗi thời kỳ có khác nhau, nhưng bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực Tuyên giáo cũng luôn luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo cách mạng của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi dưỡng nền tảng chính trị của chế độ; tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

       Hòa chung với niềm vui kỷ niệm 89 năm truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng, chúng ta phấn khởi, tự hào về những cống hiến của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của huyện, đã khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động tham mưu làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào những thành tích của huyện đã đạt được.

        Trong giai đoạn mới, với những thời cơ và thách thức của quá trình hội nhập, Đảng bộ và nhân dân huyện ta  nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, đặc biệt là phấn đấu đưa Yên Phong trở thành huyện Nông thôn mới , thành thị xã vào năm 2020 và thành Quận vào năm 2022. Trong khi đó, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng. Điều này đòi hỏi ngành Tuyên giáo cần đổi mới phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, gần dân, sát cơ sở để làm tốt chức năng công tác tư tưởng của Đảng. Với tinh thần đó, Tự hào về những thành tựu và truyền thống của ngành Tuyên giáo trong chặng đường đã qua, chúng ta càng thấy trách nhiệm vẻ vang và to lớn trước Đảng trước nhân dân. Trong giai đoạn mới của cách mạng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo là rất lớn lao trong đó sẽ có nhiều khó khăn, thử thách. Song với truyền thống vẻ vang 89 năm xây dựng và trưởng thành, mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp tục phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu của các thế hệ cán bộ tuyên giáo đi trước, không ngừng nỗ lực học tập, chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

                                                                           

Văn Tuyển