Tình hình đầu tư nước ngoài tháng 11 và 11 tháng năm 2019

28/11/2019 09:27 Số lượt xem: 308

1. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

1.1. Trong Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 11/2019 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 20/11/2019), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 56,597 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 10 dự án với tổng vốn tăng là 6,946 triệu USD, trong đó: 08 dự án tăng vốn với số vốn tăng là 12,946 triệu USD; thu  02 dự án giảm vốn với số vốn giảm là 6 triệu USD; thu hồi 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,686 triệu USD.

11 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/11/2019), Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 114 dự án với tổng vốn đầu tư là 754,043 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 111 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 555,119 triệu USD; thu hồi 24 dự án với tổng vốn đầu tư là 77,034 triệu USD; 02 dự án tạm ngưng hoạt động. 

Lũy kế đến 20/11/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 963 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 17.041,730 triệu USD.

1.2. Ngoài Khu công nghiệp tập trung

Trong tháng 11/2019 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 20/11/2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,06 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án với số vốn tăng là 0,3 triệu USD; thu hồi 03 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 0,5 triệu USD .

11 tháng đầu năm năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/11/2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 104 dự án với tổng vốn đầu tư là 62,896 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 23 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 14,762 triệu USD; thu hồi 17 dự án với tổng vốn đầu tư là 19,3 triệu USD; tạm ngưng hoạt động đối với 02 dự án.

Lũy kế đến 20/11/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp đăng ký đầu tư cho 507 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 1.157,331 triệu USD.

2. Tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế

Trong tháng 11/2019 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 20/11/2019), trên địa bàn tỉnh có 61 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 12,173 triệu USD (trong đó có 25 lượt do Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo chấp thuận theo quy định với giá trị là 5,595 triệu USD).

11 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/11/2019), trên địa bàn tỉnh có 230 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 67,780 triệu USD. 

Lũy kế đến 20/11/2019, có 355 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 309,378 triệu USD.

3. Trên địa bàn toàn tỉnh:

Trong tháng 11/2019 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 20/11/2019), tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 24 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 58,657 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 11 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 7,247 triệu USD; 61 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 12,173 triệu USD (trong đó có 25 lượt do Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo chấp thuận theo quy định); thu hổi 05 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 6,186 triệu USD.

11 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/11/2019), tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 1.358,267 triệu USD, trong đó:

+ Cấp mới cho 218 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 816,939 triệu USD.

+ Điều chỉnh vốn cho 134 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 569,881 triệu USD.

+ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 230 lượt với giá trị là 67,78 triệu USD. 

+ Thu hồi 41 dự án với tổng vốn đầu tư là 96,333 triệu USD.

+ Tạm ngưng hoạt động đối với 04 dự án.

 Lũy kế đến hết ngày 20/11/2019, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1470 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 18.508,439 triệu USD.

Phòng KTĐN.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6557

Đã truy cập : 45182205