Xử lý một số tình huống trong đấu thầu: Xử lý gói thầu khi chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu vi phạm hợp đồng

08/10/2019 14:54 Số lượt xem: 194

Tình huống: Trường hợp chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu vi phạm hợp đồng thì khối lượng công việc còn lại có phải hình thành gói thầu mới để tổ chức lựa chọn nhà thầu hay không? Hình thức lựa chọn nhà thầu nào sẽ được áp dụng?

Trường hợp áp dụng chỉ định thầu thì có bắt buộc phải thuộc hạn mức chỉ định thầu hay không và có được phê duyệt dự toán cho phần công việc còn lại cho phù hợp để làm cơ sở chỉ định thầu không?

Trả lời: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định (Điều 117 Khoản 1) quy định về cách thức xử lý tình huống trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu.

Theo đó, trường hợp khẳng định việc chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó. Phần công việc còn lại chưa được thực hiện được phép áp dụng chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở đảm bảo chất lượng, tiến độ của gói thầu và do người có thẩm quyền quyết định.

Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu thì không cần phải tuân thủ hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Trong trường hợp này, giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện được giao (chỉ định thầu) cho nhà thầu mới thực hiện theo đúng giá trị ghi trong hợp đồng trước đó trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc mà nhà thầu cũ đã thực hiện. Như vậy, phần khối lượng công việc được chị định cho nhà thầu mới không được tính toán, cập nhật theo giá thị trường tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Trường hợp không áp dụng hình thức chị định thầu thì phần khối lượng công việc chưa thực hiện được tách thành gói thầu mới và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải phê duyệt lại dự toán cho phần công việc còn lại trên cơ sở cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, trường hợp phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm để thay thế nhà thầu mới, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu; trong thông báo phải nêu rõ lý do nhà thầu vi phạm dẫn tới phải chấm dứt hợp đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế, tên nhà thầu được chỉ định trong trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu./.

Thanh tra Sở

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4772

Đã truy cập : 43676749