Dự toán NSĐP trình HĐND

Nội dung tìm kiếm
 
Tờ trình quyết toán thu-chi ngân sách năm 2017
Số quyết định 463/TTr-UBND
Ngày ban hành 30/11/2018
Tải về quyết định
Tờ trình đánh giá kết quả thực hiện dự toán NS năm 2018, xây dựng dự toán NS địa phương, phương án phân bổ NS cấp tỉnh năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021
Số quyết định 464/TTr-UBND
Ngày ban hành 30/11/2018
Tải về quyết định
Tờ trình tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Số quyết định 235/TTr-UBND
Ngày ban hành 03/07/2018
Tải về quyết định
Tờ trình đánh giá kết quả thực hiện dự toán NS năm 2017 xây dựng dự toán NSĐP, phương án phân bổ NS cấp tỉnh năm 2018 và kế hoạch TCNS 3 năm 2018-2020
Số quyết định 384/TTr-UBND
Ngày ban hành 24/11/2017
Tải về quyết định