Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5801

Đã truy cập : 43594459

Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019 tỉnh Bắc Ninh.

14/02/2020 14:19 Số lượt xem: 197

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng; đảm bảo cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh. Đồng thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chứchọc tập nâng cao trình độ, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá, quy hoạch và bố trí cán bộ, công chứcđúng vị trí việc làm, nhu cầu công việc, tiêu chuẩn ngạch công chức do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Ngày 07/02/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019 tại tỉnh Bắc Ninh, theo đó:

1. Đối tượng dự thi: Công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Ninh, được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 06/2010/NĐ-CP) và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2011/TT-BNV); Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;Các đối tượng theo quy định trên nếu thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ ở cấp xã.

2.Điều kiện dự thi: Đang giữ ngạch chuyên viên (mã số ngạch: 01.003), có khả năng đảm nhận ở vị trí việc làm phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch chuyên viên chính quy định tại Điều 6 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; Cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểulà 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cử dự thi nâng ngạch.

3.Tiêu chuẩn dự thi:Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công;- Có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có một trong các văn bằng chứng chỉ sau: có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C hoặc B1 trước đây; có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam mà ngôn ngữ trong quá trình học tập bằng tiếng nước ngoài; có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tính từ ngày 15/4/2011 trở lại đây; có bằng tốt nghiệp tiến sĩ, tính từ ngày 22/6/2009 trở lại đây;Có chứng chỉ tin học với trình độ tương đương trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên;Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề án, đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Trên đây là nội dung về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019 tại tỉnh Bắc Ninh./.      ( Kèm theo kế hoạch số 30/KH-UBND).

Văn phòng Sở