Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5056

Đã truy cập : 43594416

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2020.

20/02/2020 08:42 Số lượt xem: 115

Ngày 14/02/2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 35/KH-UBND về việc Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2020.

 Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra tại Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và các Kế hoạch khác có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị, tránh chồng chéo, bám sát với các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các hoạt động có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Huy động sự tham gia, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo ngành, lĩnh vực và địa phương mình  quản lý, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện. Nâng cao số lượng TTHC thực hiện trên môi trường điện tử. Kịp thời biểu dương những cá nhân, tổ chức thực hiện tốt, đồng thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát TTHC và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Về nội dung của Kế hoạch chia làm 08 nhóm:

1. Nhóm nhiệm vụ về chỉ đạo, điều hành.

2. Nhóm nhiệm vụ về kiểm soát việc ban hành các văn bản có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND.

3. Nhóm nhiệm vụ công bố, công khai, thực hiện thủ tục hành chính.

4. Nhóm nhiệm vụ về tiếp nhận và xử lý kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

5. Nhóm nhiệm vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

6. Nhóm nhiệm vụ về thực hiện Cổng dịch vụ công quốc gia.

7. Công tác kiểm ta, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

8. Nhiệm vụ khác.

Kế hoạch nêu rõ, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương và các nội dung trong Kế hoạch của tỉnh, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Kế hoạch gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 28/02/2020.

(Kèm theo Kế hoạch số 35/KH-UBND)

Văn phòng Sở