Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4158

Đã truy cập : 43594497

Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

20/02/2020 08:45 Số lượt xem: 113

Ngày 13/02/2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 kèm theo; xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới.

Kế hoạch nêu rõ nội dung tổng kết, phân nhiệm vụ cụ thể cho các cơ đơn vị từng nội dung nhiệm vụ và thời gian thực hiện tổng kết. Trong đó giao cho Sở Tài chính thực hiện cải cách tài chính công; trọng tâm là đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước dựa trên kết quả hoạt động; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công. Thời gian gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 31/03/2020./.

(Kế hoạch số 33/KH-UBND).

Văn phòng Sở