Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6373

Đã truy cập : 43676851

Kế hoạch triền khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

01/04/2020 13:41 Số lượt xem: 166

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc triền khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia, các Ban chỉ đạo địa phương phòng chống dịch Covid-19.

Các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm này đang bùng phát, lan rộng ở nhiều quốc gia như hiện nay; có các phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.

Tập trung phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập của nền kinh tế, của từng ngành, lĩnh vực và khu vực doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại, sắp xếp, tổ chức lại và phục hồi, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, bù đắp, giảm thiểu các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra, hướng tới xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển bền vững hơn, có sức đề kháng và khả năng thích ứng với các biến động từ bên ngoài và bên trong, nhất là các thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư và các nguồn lực bên ngoài từ nhiều quốc gia, khu vực phục vụ phát triển đất nước.

Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan đơn vị có liên quan trong việc: Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại và thanh toán điện tử; rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh.

Trong đó, nhiệm vụ của Sở Tài chính gồm:

1. Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại và thanh toán điện tử:

 Kịp thời triển khai các chính sách mới do Trung ương ban hành, đề xuất chế độ chi ngân sách, chính sách hỗ trợ, chính sách an sinh xã hội đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật trong thời gian chống dịch Covid-19.

 Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù của tỉnh về thuế và chi ngân sách đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các chính sách của Trung ương trong thời gian chống dịch bệnh Covid-19. Trường hợp cần thiết đề xuất UBND tỉnh, xin ý kiến HĐND tỉnh, Bộ Tài chính về bố trí gói hỗ trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 Tăng cường công tác quản lý giá, nhất là các mặt hàng do nhà nước định giá và các mặt hàng thiết yếu phục vụ chống dịch.

2. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của tỉnh nghiên cứu, đề xuất việc cắt giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo đúng quy định của Luật phí và lệ phí; hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí và gửi về UBND tỉnh, xin ý kiến Bộ Tài chính; chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý.

Về tổ chức thực hiện: Các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung quán triệt, khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg; tuyệt đối tránh xin cho, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Định kỳ hàng tuần báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất các giải pháp thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

          ( Kèm theo Kế hoạch số 78/KH-UBND).

Văn phòng Sở