Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5288

Đã truy cập : 43590032

Quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân.

10/09/2019 16:25 Số lượt xem: 134

Ngày 30.8.2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2019/TT-BTC về việc Quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí Căn cước công dân. Theo đó:

1. Về mức thu lệ phí: Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

 Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử. dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu 50.000 đồng/thẻ Căn cước Công dân.

 Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam:70.000 đồng/ thẻ Căn cước Công dân.

2. Về quản lý lệ phí: Tổ chức thu, nộp 100% tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

3.  Về kinh phí thực hiện sản xuất, cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân và thu lệ phí: Nguồn chi phí trang trải cho việc sản xuất, quản lý, cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân và thu lệ phí cấp Căn cước công dân do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thực hiện sản xuất, quản lý, cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước, công dân và thu lệ phí cấp Căn cước công dân có trách nhiệm lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định Luật ngân sách nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16.10.2019.( Kèm theo Thông  tư số 59/2019/TT-BTC).

Văn phòng Sở