Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6452

Đã truy cập : 43676934

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

01/04/2020 13:39 Số lượt xem: 111

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND về việc Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.  

Theo đó, nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật; bảo đảm tính công khai, khách quan trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và các bên tham gia; cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp cuộc đấu giá do hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện.

Quyết định quy đinh cụ thể: Điều kiện về thửa đất được đưa ra đấu giá; điều kiện được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; người không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; lập và phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất; xác định giá khởi điểm và bước đấu giá quyền sử dụng đất; hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất......

Quyết định quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, trong đó, Sở Tài chính có trách nhiệm:thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở trình UBND tỉnh phê duyệt; Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Cục thuế tỉnh quyết toán tiền sử dụng đất của dự án.

Việc xử lý vi phạm, khiếu nại tố cáo liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất được giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo, đấu giá tài sản và quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2020 và thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND tỉnh ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh./.

(Kèm theo quyết định số 07/QĐ-UBND)

Văn phòng Sở