Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3501

Đã truy cập : 43521820

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 11/9/2019

12/09/2019 09:16 Số lượt xem: 122

Theo số liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) tính đến hết ngày 11/9/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 20.746 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 16.459 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể đất là: 12.976 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 965 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 6.133 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 1.928 tỷ đồng

   + Thu tiền sử dụng đất: 3.482 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất qua ghi thu ghi chi: 1.016 tỷ đồng)

   + Thuế thu nhập cá nhân:  2.480 tỷ đồng;

   + Các khoản thu nội địa khác: 1.469 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 4.276 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 11 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 19.561 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 13.210 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 6.975 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 3.603 tỷ đồng. 

2. Tổng số chi ngân sách địa phương là: 11.535 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 5.997 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 2.930 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 2.608 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 6.647 tỷ đồng, bao gồm:

   + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 6.550 tỷ đồng

   + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 4.885 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 138 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 92 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 2.040 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 35 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 303 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 132 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 29 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 24 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 200 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 605 tỷ đồng; chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 764 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 381 tỷ đồng; chi khác: 142 tỷ đồng).

Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 2.044 tỷ đồng (Chi lương: 1.104 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 261 tỷ đồng, huyện: 655 tỷ đồng, xã: 188 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 100 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 489 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 115 tỷ đồng, huyện: 328 tỷ đồng, xã: 45 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 263 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 66 tỷ đồng, huyện: 173 tỷ đồng, xã: 23 tỷ đồng;…).

- Chi trả nợ lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 2 tỷ đồng.

Phòng Tin học-Thống kê