Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5101

Đã truy cập : 43676763

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 12/9/2019

13/09/2019 08:39 Số lượt xem: 146

Theo số liệu trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) tính đến hết ngày 12/9/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tổng số thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn : 20.802 tỷ đồng, bao gồm:

- Thu nội địa: 16.494 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa không kể đất là: 13.009 tỷ đồng), các khoản thu chia theo khu vực và một số sắc thuế:

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 980 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 6.135 tỷ đồng,

    + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 1.931 tỷ đồng

   + Thu tiền sử dụng đất: 3.484 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất qua ghi thu ghi chi: 1.016 tỷ đồng)

   + Thuế thu nhập cá nhân:  2.482 tỷ đồng;

   + Các khoản thu nội địa khác: 1.479 tỷ đồng.

- Thu Hải quan: 4.297 tỷ đồng

- Các khoản huy động, đóng góp khác: 11 tỷ đồng

II. Thu, chi ngân sách địa phương (đã bù trừ các khoản thu, chi bổ sung mục tiêu giữa các cấp ngân sách):

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 19.926 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 13.244 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 7.331 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 3.661 tỷ đồng. 

2. Tổng số chi ngân sách địa phương là: 11.632 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh: 6.038 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện: 2.949 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 2.645 tỷ đồng), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 6.703 tỷ đồng, bao gồm:

   + Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 6.606 tỷ đồng

   + Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp: 97 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 4.927 tỷ đồng (Trong đó chi tiết theo một số lĩnh vực lĩnh vực: chi quốc phòng: 138 tỷ đồng; Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 95 tỷ đồng; Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: 2.064 tỷ đồng; Chi khoa học và công nghệ: 35 tỷ đồng; Chi y tế, dân số và gia đình: 307 tỷ đồng; Chi văn hóa thông tin: 132 tỷ đồng; Chi PTTH, thông tấn: 30 tỷ đồng; Chi thể dục thể thao: 24 tỷ đồng; Chi bảo vệ môi trường: 200 tỷ đồng; Chi các hoạt động kinh tế: 606 tỷ đồng; chi các hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể: 770 tỷ đồng, chi bảo đảm xã hội: 382 tỷ đồng; chi khác: 142 tỷ đồng).

Trong chi thường xuyên: Chi thanh toán cho cá nhân: 2.071 tỷ đồng (Chi lương: 1.120 tỷ đồng.Trong đó: Tỉnh: 265 tỷ đồng, huyện: 664 tỷ đồng, xã: 191 tỷ đồng, trong đó: chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn: 102 tỷ đồng;  chi phụ cấp lương: 496 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 117 tỷ đồng, huyện: 333 tỷ đồng, xã: 46 tỷ đồng;  các khoản đóng góp: 266 tỷ đồng. Trong đó: Tỉnh: 67 tỷ đồng, huyện: 174 tỷ đồng, xã: 24 tỷ đồng;…).

- Chi trả nợ lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay: 2 tỷ đồng.

Phòng Tin học-Thống kê