Công khai quyết toán

Nội dung tìm kiếm
 
Phê chuẩn quyết toán NSNN tỉnh Bắc Ninh năm 2017
Số quyết định 141/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/12/2018
Tải về quyết định
Công bố công khai quyết toán NSNN năm 2017 của tỉnh Bắc Ninh
Số quyết định 09/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2018
Tải về quyết định
Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2016
Số quyết định 63/BC-STC
Ngày ban hành 28/03/2018
Tải về quyết định
Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016
Số quyết định 08/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/01/2018
Tải về quyết định
Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015
Số quyết định 12/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2017
Tải về quyết định
Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014
Số quyết định 40/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2016
Tải về quyết định
Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013
Số quyết định 26/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2015
Tải về quyết định
Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012
Số quyết định 41/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2014
Tải về quyết định
Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011
Số quyết định 76/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/03/2013
Tải về quyết định