Triển khai thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

03/09/2019 09:06 Số lượt xem: 243

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 311/KH-UBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Nội dung thi đua: Đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” gồm các nội dung: Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối vối cán bộ, công chức, viên chức: Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” gồm các nội dung: Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức..

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025; Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ; định kỳ hàng năm báo cáo theo quy định./.

 

TH