THÔNG TIN KHEN THƯỞNG

30/07/2019 13:46 Số lượt xem: 62
TT NỘI DUNG TẢI VỀ GHI CHÚ
       
  Hướng dẫn thi đua, khen thưởng lĩnh vực Thông tin cơ sở năm 2019 2539/BTTTT-PTTH&TTĐT  
  Hướng dẫn thi đua, khen thưởng lĩnh lực thông tin đối ngoại 2019 2538/BTTTT-PTTH&TTĐT  
  BC sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2019 40/BC-STTTT  
  Đề nghị khen thưởng CBCCVC tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện văn hóa công sở 236a/STTTT-VP  
  Đề nghị khen thưởng thành tích cao trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU 211/STTTT-BCVT  
  Hiệp y khen thưởng 186/STTTT-VP  
  Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 32/HD-HĐTĐKT