Giới thiệu, hướng dẫn khai thác, mời cộng tác xây dựng Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Tư pháp

16/03/2020 11:17 Số lượt xem: 6545

Ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê  duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021”; Văn bản số 2500/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2019 và Văn bản số 5015/BTP-PBGDPL ngày 18/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc triển khai  Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê  duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021”, Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh và Quyết định số  63/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về Xây dựng Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở tích hợp và nâng cấp Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Tư pháp tại địa chỉ: stp.bacninh.gov.vn thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh. Sở Tư pháp vừa ban hành văn bản số 134/STP-PBGDPL về giới thiệu, hướng dẫn khai thác, mời cộng tác xây dựng Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Tư pháp gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh:

Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Tư pháp sau khi tích hợp và nâng cấp nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” tại địa chỉ: stp.bacninh.gov.vn; Nội dung thông tin: Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Tư pháp phản ánh toàn diện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp tin, bài, ảnh, tư liệu, tài liệu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tủ sách pháp luật điện tử...Ngoài nội dung của Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở Tư pháp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, Cổng thành phần còn nâng cấp, cập nhật nội dung thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại văn bản số 5015/BTP-PBGDPL ngày 18/12/2019 của Bộ Tư pháp.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp giới thiệu, truyền thông đến đông đảo đội ngũ cán bộ và Nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương biết về Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở Tư pháp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh và nội dung thông tin của Cổng (đặc biệt là đối với các cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, giáo viên, hội viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể...) để khai thác, sử dụng phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và cuộc sống, học tập, công tác, nâng cao kiến thức pháp luật, góp phần hình thành thói quen, nếp sống tuân thủ pháp luật trong cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để góp phần hoàn thiện, phong phú nội dung, hiệu quả của Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Tư pháp sau khi tích hợp và nâng câp, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị, khuyến khích cán bộ và Nhân dân tham gia viết, gửi tin, bài, ảnh, tư liệu, tài liệu cộng tác với Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở Tư pháp. Tin, bài, ảnh, tư liệu, tài liệu cộng tác gửi về Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp, địa chỉ: Số 6, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, điện thoại: 0222.3874.450, 0945.962.228; Email: stp.bacninh@gmail.com. Tin, bài, ảnh, tư liệu, tài liệu cộng tác được sử dụng sẽ được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Văn Đại
Nguồn: Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật