Từ ngày : - Đến ngày :
THỨ SÁNG CHIỀU
Chương trình công tác

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4533

Đã truy cập : 43590019

Phát huy những kết quả đã đạt được của công tác Tư pháp trong năm 2019, bám sát định hướng, mục tiêu phát triển của Tỉnh và của Ngành Tư pháp, nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2020, ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2020, Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của Ngành với phương châm tích cực, chủ động, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và xuất phát từ cơ sở, hướng về cơ sở, vì cơ sở và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.