Hội nghị Báo cáo nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

19/11/2018 07:57 Số lượt xem: 418

Sở Xây dựng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh nội dung nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 

 

Sở Xây dựng đã báo cáo Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 tại phiên họp thường kỳtháng 10. UBND tỉnh đã chỉ đạo, cho ý kiến về nội dung của nhiệm vụ, trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu và chỉnh sửa, hoàn thiện Nhiệm vụ quy hoạch theo ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp.

Ngày 06/11/2018, được sự ủy quyền của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chính điều chỉnh như sau:

-Điều chỉnh phạm vi và ranh giới quy hoạch: Phạm vi lập quy hoạch, ranh giới quy hoạch được điều chỉnh từ 3 đơn vị hành chínhthành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơnvà 03 xã của huyện Quế Võ thành 05 đơn vị hành chính thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ và huyện Yên Phong.Ranh giới quy hoạch giới hạn như sau:Phía bắc và đông bắc giáp tỉnh Bắc Giang;phía đông giáp tỉnh Hải Dương; phía tây và tây nam giáp Thủ đô; phía nam giáp huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài của tỉnh Bắc Ninh.

-Điều chỉnh quy môquy hoạch:Diện tích từ 26.320ha thành khoảng 49.107ha; dự báo dân số đến năm 2035 khoảng 1.340.000 người.

-Điều chỉnh thời hạn lập quy hoạch: Từ ngắn hạn đến năm 2020, dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050 thành ngắn hạn đến năm 2022, dài hạn đến năm 2035, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050.

-Điều chỉnhmục tiêu quy hoạch:Xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

-Điều chỉnh, bổ sung tính chất quy hoạch: Là một trọng tâm kinh tế thuộc vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trung tâm phát triển: Công nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch và kinh tế tri thức.

-Điều chỉnh, bổ sung tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050: Trở thành đô thị thông minh, đô thị lớn trong vùng Thủ đô,có sức cạnh tranh mạnh mẽ với các đô thị khác trong nước và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp tháng 12.

 

Toàn cảnh hội nghị 

Tuấn Kiệt