Thông báo Về việc sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 13.2019)

30/08/2019 10:41 Số lượt xem: 931

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 13.2019) như sau:

1. Thời gian: Ngày 06/9/2019 (thứ Sáu) gồm 02 ca sát hạch:

- Ca 1: Từ 8h00 đến 11h30;

- Ca 2: Từ 13h30 đến 16h30.

2. Địa điểm: Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Mã số sát hạch

Mật khẩu

I

CA 1 (08H00 – 11H30)

 1.  

Nguyễn Trọng Tuấn

19/02/1980

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10025140

 

 1.  

Vũ Minh Hậu

15/6/1984

1. Thiết kế cấp thoát nước công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10040606

 

 1.  

Đàm Thị Vân

19/5/1992

Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10084805

 

 1.  

Đào Bình Nguyên

02/5/1981

1. Khảo sát địa hình: Hạng III.

2. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

4. Định giá xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10084806

 

 1.  

Nguyễn Minh Đức

29/11/1981

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10025142

 

 1.  

Nguyễn Văn Tuyến

08/11/1978

1. Khảo sát địa hình: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10040607

 

 1.  

Nguyễn Đình Hoài

14/8/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10022107

 

 1.  

Đặng Thái Sơn

09/11/1979

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10025141

 

 1.  

Nguyễn Danh Tuyên

13/5/1981

1. Pháp luật thiết kế: Hạng II.

2. Pháp luật thiết kế quy hoạch: Hạng II.

SH-BXD10084807

 

 1.  

Nguyễn Ngọc Bách

17/6/1988

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10022119

 

 1.  

Lê Đăng Khương

02/12/1990

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10022113

 

 1.  

Tạ Văn Khắc

20/9/1983

1. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II.

2. Thiết kế cấp thoát nước công trình: Hạng III.

3. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

4. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dung – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

5. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10084808

 

 1.  

Nguyễn Bá Hải

05/11/1975

1. Quản lý dự án: Hạng III.

2. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

4. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ: Hạng III.

SH-BXD10084809

 

 1.  

Nguyễn Trọng Tiến

21/11/1988

Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng III.

SH-BXD10084810

 

 1.  

Nguyễn Tiến Đạt

24/5/1990

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10022112

 

 1.  

Vũ Khánh Hoàng

22/7/1990

1. Thiết kế cấp thoát nước công trình: Hạng II.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

4. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ: Hạng III.

SH-BXD10022120

 

 1.  

Đỗ Thanh Dương

01/12/1982

Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II.

SH-BXD10022117

 

 1.  

Ngô Văn Toán

13/6/1991

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10022108

 

 1.  

Nguyễn Việt Chương

19/10/1986

1. Pháp luật thiết kế: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

SH-BXD10084811

 

 1.  

Ngô Xuân Diệm

16/3/1982

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

SH-BXD10084812

 

 1.  

Đỗ Xuân Thủy

12/9/1974

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10084813

 

 1.  

Lê Hải Sơn

10/01/1961

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10084814

 

 1.  

Chu Văn Tú

19/02/1992

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng III

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

SH-BXD10084815

 

 1.  

Nguyễn Văn Kiên

01/9/1993

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng III.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10084816

 

 1.  

Nguyễn Tiến Hưng

15/7/1985

1. Pháp luật thiết kế: Hạng II.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10084817

 

 1.  

Nguyễn Kim Toán

19/12/1986

1. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

2. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

3. Thiết kế cấp thoát nước công trình: Hạng II

4. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10084818

 

 1.  

Nguyễn Minh Khuê

15/3/1992

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng III.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10084819

 

 1.  

Lê Huy Chung

20/12/1979

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10022115

 

 1.  

Nguyễn Thu Hà

18/10/1994

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng III.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10084820

 

 1.  

Nguyễn Đình Đức

01/7/1985

1. Thiết kế cơ điện công trình: Hạng II

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II

SH-BXD10084821

 

 1.  

Nguyễn Toàn Thịnh

02/11/1978

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng III.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10084822

 

 1.  

Nguyễn Văn Trường

23/9/1980

Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10047203

 

 1.  

Nguyễn Đức Chung

10/02/1990

 

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10084823

 

II

CA 2 (13H30 – 16H30)

 1.  

Nguyễn Quang Khôi

01/5/1984

Quản lý dự án: Hạng II

SH-BXD10079727

 

 1.  

Nguyễn Hữu Hiệu

25/3/1988

Quản lý dự án: Hạng II

SH-BXD10079728

 

 1.  

Nguyễn Văn Thôn

10/5/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10084824

 

 1.  

Nguyễn Huy Thu

25/12/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10084825

 

 1.  

Nguyễn Văn Tú

25/4/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng III.

SH-BXD10084826

 

 1.  

Nguyễn Thanh Tùng

07/02/1978

Pháp luật thiết kế: Hạng II.

SH-BXD10047194

 

 1.  

Ngô Văn Thường

21/8/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng III.

2. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10084827

 

 1.  

Nguyễn Đắc Hoàn

26/7/1990

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng III

SH-BXD10084828

 

 1.  

Trần Thanh Tùng

01/01/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng III.

2. Pháp luật giám sát: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III

SH-BXD10084829

 

 1.  

Vũ Thanh Bình

22/12/1980

Khảo sát địa hình: Hạng III.

SH-BXD10084830

 

 1.  

Nguyễn Bỉnh Thành

18/8/1989

Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10084831

 

 1.  

Nguyễn Hồng Anh

06/3/1995

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10084832

 

 1.  

Nguyễn Sỹ Huy

22/4/1983

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng II.

SH-BXD10084833

 

 1.  

Nguyễn Huy Trường

06/3/1995

Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10084834

 

 1.  

Nguyễn Quang Minh

21/8/1980

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10084835

 

 1.  

Nguyễn Đức Minh

05/11/1994

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Quản lý dự án: Hạng III.

SH-BXD10084836

 

 1.  

Nguyễn Văn Hùng

01/6/1978

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III

SH-BXD10084837

 

 1.  

Nguyễn Sông Hương

09/9/1983

1. Pháp luật giám sát: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III

SH-BXD10043678

 

 1.  

Nguyễn Văn Tường

26/5/1979

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10043679

 

 1.  

Trần Văn Cường

02/11/1992

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10077457

 

 1.  

Đỗ Thị Quý

04/6/1983

Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10084838

 

 1.  

Đỗ Tiến Cường

20/12/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10082825

 

 1.  

Lê Đức Tường

09/7/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10082826

 

 1.  

Nguyễn Sỹ Vinh

20/8/1980

Quản lý dự án: Hạng II, Hạng III.

SH-BXD10082828

 

 1.  

Nguyễn Trọng Quân

07/8/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10082829

 

 1.  

Nguyễn Xuân Trường

03/9/1989

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật:  Hạng III

SH-BXD10050337

 

 1.  

Nguyễn Đình Hà

01/01/1981

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10082830

 

 1.  

Đỗ Ngọc Hà

04/7/1988

Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10082832

 

 1.  

Nguyễn Hữu Vương

12/9/1990

Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10082833

 

 1.  

Nguyễn Đăng Toàn

20/5/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10082846

 

 1.  

Nguyễn Văn Thắng

10/10/1975

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

SH-BXD10018182