Thời tiết ngày 22/01/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6725

Đã truy cập : 45173970

Báo cáo tình hình triển khai sử dụng chữ ký số tháng 11/2020

20/11/2020 08:46 Số lượt xem: 264

1. Số lượng CBCCVC được cấp và sử dụng chứng thư số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ                     

STT

Nội dung

Tổng số

Số lượng đã được cấp chứng thư số

Tỷ lệ (%)

Ghi chú

I

CHỨNG THƯ SỐ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC

1

Cơ quan

01

01

100

 

2

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

19

19

100

 

II

CHỨNG THƯ SỐ CHO CÁ NHÂN

1

CÔNG CHỨC

 

 

 

 

1.1

Lãnh đạo cơ quan

4

4

100

 

1.2

Lãnh đạo cấp phòng

14

14

100

Trưởng, phó phòng và tương đương (là công chức)

1.3

Công chức khác ở cấp tỉnh

15

14

93,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIÊN CHỨC

 

 

 

 

2.1

Lãnh đạo đơn vị

61

61

100

Không bao gồm thủ trưởng là công chức đã thống kê ở trên

2.2

Lãnh đạo cấp phòng của đơn vị

19

19

100

Đã cấp cho kế toán trưởng của các đơn vị sự nghiệp

2.3

Viên chức

3260

469

14,4

 

2. Tỷ lệ văn bản đến được ký số trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành

STT

Loại văn bản

Số lượng

văn bản đến

Số lượng văn bản đến được ký số

Tỷ lệ

(%)

5

Văn bản đến

8090

8090

100

 

TỔNG SỐ

8090

8090

 

                                                   

3. Tỷ lệ văn bản đi được ký số trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành                                                         

STT

Loại văn bản

Số lượng

văn bản đi

Số lượng văn bản đi được ký số

Tỷ lệ

(%)

1

Báo cáo

392

392

100

2

Tờ trình

 

 

 

3

Quyết định

519

519

100

4

Kế hoạch

 

 

 

5

Công văn

2783

2783

100

Thông báo

355

355

100

 

TỔNG SỐ

4049

4049

 

                                                       

4. Các hoạt động ứng dụng chứng thư số khác

STT

Dịch vụ

Tổng số cơ quan, đơn vị

(1)

Số lượng cơ quan, đơn vị sử dụng chứng thư số chuyên dùng

Ghi chú

(2)

1

Bảo hiểm xã hội điện tử

 

 

 

2

Thuế điện tử

20

20

 

3

Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước

20

20

 

4

Hải quan điện tử

 

 

 

5

Dịch vụ khác (nêu rõ tên)

 

 

 

6

Chữ ký Sim KPI

4

4

 

Nguồn: Sở Y tế