Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

23/01/2021 09:09 Số lượt xem: 94

      Tại điểm cầu TX Từ Sơn, các đồng chí Lê Xuân Lợi TUV – Bí thư TU, Trần Quang Huy – Chủ tịch HĐND TX, Hoàng Bá Huy – Phó Bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND TX, các đồng chí trong BTV thị ủy, TTHĐND, UBND, ủy ban MTTQ, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thị xã và các xã, phường đã tham gia hội nghị.

 

    

      Sau khi được nghe quán triệt Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử. hướng dẫn số 36 về công tác nhân sự ứng cử. Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung...theo các thông tri của Ban thường trực ủy ban TW MTTQ Việt Nam…và của Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Bắc Ninh về triển khai các kế hoạch về lãnh đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỷ 2020 -2025 trên địa bàn tỉnh. Nhất là các nội dung chỉ đạo của, đồng chí Đào Hồng Lan - ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng- Bí thư tỉnh ủy – Trưởng Ban chỉ đạo – Chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh , TX Từ Sơn cũng đã quán triệt và triển khai công tác bầu cử theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên;  trong đó chỉ đạo khẩn trương quán triệt tinh thần lãnh đạo của Bộ Chính trị, THủ tướng Chính phủ, của tỉnh ủy và của TX triển khai công việc theo đúng kế hoạch, đúng thời điểm và các mốc thời gian về thực hiện cuộc bầu cử. Khẩn trương thành lập BCĐ và ủy ban bầu cử các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử, phát huy dân chủ giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý; tập trung giải quyết kịp thời các KNTC liên quan đến bầu cử, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của mỗi cấp vào cuộc để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn TX đạt kết quả cao góp phần xây dựng củng cố Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân./.

Hồng Dinh - XK