Thông báo số 05/TB-HĐXTVC ngày 22/2/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức về Kết quả kiểm tra hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển viên chức làm việc trong khung biên chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Từ Sơn năm 2020

24/02/2021 09:55 Số lượt xem: 653