Ủy ban kiểm tra Thị ủy

31/05/2017 15:22 Số lượt xem: 638

UBKT THỊ ỦY TỪ SƠN

-----

  1. Đỗ  Cường :    sinh năm 1963,  chức vụ:  Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy.
  2. Đỗ Quang Hà:    sinh năm 1976, chức vụ:  Thị ủy viên, Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Thị ủy.
  3. Nguyễn Thị Phương Hiền:     sinh năm 1965, chức vụ: Phó chủ nhiệm UBKT Thị ủy.
  4. Vũ Đắc Tuệ:   sinh năm 1975, chức vụ:  Ủy viên UBKT Thị ủy.

          Nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ.

          1. Giải quyết những công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo chương VII và chương VIII của Điều lệ Đảng, các quy định của TW, Tỉnh uỷ Bắc Ninh, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ do Thị uỷ, Ban thường vụ thị uỷ và UBKT cấp trên giao.

          2. Tham mưu cho Thị uỷ và Ban thường vụ thị uỷ về công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 - Điều lệ Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng; tham gia góp ý kiến về công tác cán bộ của thị xã. Kiểm tra giám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các yêu cầu nhiệm vụ chính trị do Thị uỷ phân công.

          3. Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 32- Điều lệ Đảng.

          4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

          5. Phối hợp với Ban tổ chức thị uỷ, Văn phòng thị uỷ giúp Ban thường vụ thị uỷ theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của Thị uỷ; kiến nghị với Thị uỷ, Ban thường vụ thị uỷ nhằm thực hiện đúng quy chế.

6. Bố trí, phân công cán bộ thuộc cơ quan UBKT thị uỷ.

           Quyền hạn của UBKT thị uỷ:

          1. UBKT thị uỷ được quyền yêu cầu các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát yêu cầu các tổ chức đảng có liên quan phối hợp hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của UBKT thị uỷ.

          Trong quá trình UBKT thị uỷ tiến hành công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên nếu thấy có vấn đề cần tham gia ý kiến thì trao đổi với UBKT thị uỷ, không được can thiệp hoặc gây khó khăn, trở ngại cho việc kiểm tra, giám sát. Khi báo cáo Thị uỷ, Ban thường vụ thị uỷ, Thường trực thị uỷ, UBKT thị uỷ trình bày những ý kiến của tổ chức đảng và đảng viên về vấn đề có liên quan, kể cả những ý kiến trái ngược với ý kiến của UBKT thị uỷ.

          2. UBKT thị uỷ được cử đại diện (Phó chủ nhiệm, Uỷ viên UBKT) dự các kỳ họp của Thị uỷ, Ban thường vụ thị uỷ, cấp uỷ cấp dưới để bàn bạc công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra đảng và những vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra.

          3. UBKT thị uỷ được cử thành viên và cán bộ của UBKT đến các chi, đảng bộ cơ sở để thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, dự các kỳ họp cấp uỷ, Ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Thị uỷ bàn về công tác kiểm tra, giám sát hoặc những việc có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

Nguồn: UBKT