Văn phòng Thị ủy Từ Sơn

29/12/2016 16:51 Số lượt xem: 371

Tổ chức bộ máy:

          * Lãnh đạo Văn phòng:

- Đ/c: Nguyễn Huy Hoàng, Thị ủy viên, Chánh Văn phòng

- Đ/c: Trần Thị Thảo, Phó Chánh Văn phòng: phụ trách hành chính, quản trị.

*Cán bộ,chuyên viên:

- Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hằng - Cán  văn thư, lưu trữ.

- Đ/c: Bùi Hoàng Hải: Cán bộ cơ yếu, công nghệ thông tin.

- Đ/c: Nguyễn Đức Phương: Lái xe 99A - 004.48.

- Đ/c: Nguyễn Duy Chinh: Lái xe 99A - 1888.

- Đ/c: Ngô Văn Nguyện: Cán bộ điện, nước.

- Đ/c: Nghiêm Thị Xuân: Cán bộ tạp vụ.

- Đ/c: Nguyễn Thị Cúc: Cán bộ cấp dưỡng.

          Chức năng, nhiệm vụ:

Văn phòng Thị uỷ là cơ quan chuyên môn, thuộc hệ thống của Ban xây dựng Đảng có chức năng tham mưu giúp Thị uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Thị uỷ tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng bộ Thị xã.

Cụ thể:

a- Tham mưu cho BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ: Xây dựng và thực hiện chương trình công tác, lịch làm việc; giải quyết thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước trong phạm vi cơ quan; theo dõi các hội nghị của cấp uỷ; soạn thảo các báo cáo, thông tri, chỉ Thị, nghị quyết và các loại văn bản  khác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã.

b- Giúp cấp uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chuẩn bị và tham gia thẩm định các đề án cũng như chuẩn bị các hội nghị của Cấp uỷ triệu tập.

c- Giữ mối liên hệ thường xuyên và tổ chức nắm thông tin, tổng hợp mọi hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các hoạt động của các hội, đoàn thể và các địa phương, cơ quan, ban, ngành của Thị xã, kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ và báo cáo lên Văn phòng Tỉnh uỷ.

d- Đảm bảo các điều kiện việc làm của Thường trực Thị uỷ, các Ban xây dựng Đảng cả về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, xử lý các văn bản, công văn đi, đến kịp thời, chính xác, phục vụ tốt sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Thị xã.

đ- Được Thường trực Thị uỷ uỷ quyền quản lý, điều hành, cân đối thu chi tài chính Đảng chặt chẽ, rõ ràng, đúng nguyên tắc và luật định.

e- Quản lý tài liệu, văn kiện của Đảng……. theo quy định; bảo quản, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ tài liệu, các văn kiện của Đảng. Đồng thời, in ấn, sao lục các văn bản của cấp uỷ, các ban Đảng và của cấp trên kịp thời, chính xác.

g- Đảm bảo các yêu cầu trong quan hệ đối nội, đối ngoại của Thường trực Thị uỷ.

          

Nguồn: VPTU