Lịch sử phát triển

15/09/2015 09:26 Số lượt xem: 8711

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC NINH

 

Trụ sở: Số 15 - Lý Thái Tổ - Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; thể dục, thể thao và du lịch; gia đình; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).