100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện dịch vụ công trực tuyến

01/03/2023 15:31 Số lượt xem: 213

(BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Lực lượng Công an hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Theo Kế hoạch, trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương ưu tiên tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: công tác Tham mưu, chỉ đạo triển khai; nâng cao tỷ lệ hồ sơ Dịch vụ công; phục vụ Phát triển kinh tế, xã hội; nhóm Phát triển công dân số; phối hợp Xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung; đảm bảo an ninh, an toàn và công tác tuyên truyền.

Cùng với đó, yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp. Thường xuyên theo dõi các chỉ đạo triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tại địa chỉ dean06.bacninh.gov.vn; định kỳ hằng tháng, quý, năm báo cáo kết quả về Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh.               

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực là đầu mối có trách nhiệm tổng hợp những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; thường xuyên thực hiện cập nhật các nhiệm vụ, giải pháp triển khai, kết quả thực hiện Đề án 06 của các Sở, ban, ngành, địa phương khi có chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành ở Trung ương tại địa chỉ dean06.bacninh.gov.vn.

Tích cực sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành của tỉnh nhằm rút ngắn việc trao đổi thông tin giữa Công an tỉnh với các sở, ngành, địa phương; đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có biện pháp xử lý đối với những đơn vị, cá nhân không hoàn thành, thực hiện chậm, muộn tiến độ các nhiệm vụ của Đề án 06 hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra các thủ tục hành chính không đúng quy định.

Mục tiêu Kế hoạch nhằm đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối các nền tảng số, cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu, đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể trong ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử để phục vụ 05 nhóm tiện ích: giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế, xã hội; công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

S.T

Nguồn: https://www.bacninh.gov.vn