Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC

11/10/2021 14:27 Số lượt xem: 42

(BNP) – Tại văn bản 3131/UBND-KSTT, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC đảm bảo mục tiêu phân cấp ít nhất 20% TTHC theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực.

Đối với các Sở, ban, ngành căn cứ danh mục TTHC thuộc ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị đã được đồng bộ trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu rà soát, đánh giá, đề xuất, tổng hợp phương án phân cấp trong giải quyết TTHC đối với: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ, cơ quan ngang Bộ; TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại cấp tỉnh; TTHC do UBND các huyện, thị xã, thành phố có đề xuất phân cấp.

Tổ chức nghiên cứu kết quả rà soát của UBND cấp huyện đối với những TTHC thuộc chức năng quản lý, tiếp thu ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh đối với đề xuất phương án trong phân cấp của cơ quan, đơn vị (nếu có) để hoàn thiện biểu mẫu rà soát trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ và báo cáo UBND tỉnh. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/10/2021.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiên cứu rà soát, đánh giá, đề xuất phân cấp trong giải quyết TTHC đối với TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của cấp tỉnh và cấp huyện đã được đồng bộ trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Trong đó, đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đề xuất phương án phân cấp cho Giám đốc Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban, ngành tỉnh; UBND/Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, đề xuất phương án phân cấp cho Trưởng phòng/đơn vị thuộc UBND cấp huyện và UBND/Chủ tịch UBND cấp xã.

Gửi báo cáo kết quả rà soát về Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng quản lý đối với TTHC đề xuất phân cấp trong giải quyết TTHC. Thời hạn hoàn thành trước ngày 20/10/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp gửi Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo. Thực hiện rà soát độc lập, có ý kiến trao đổi để các Sở, ban, ngành hoàn thiện biểu mẫu rà soát; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phương án đề xuất. Tổng hợp, trình Lãnh đạo UBND tỉnh duyệt, gửi Báo cáo cho Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan trên Hệ thống trước ngày 15/11/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc chỉ đạo thực hiện theo đúng thời gian quy định và chỉ tiêu được giao.

S.T

Nguồn: https://www.bacninh.gov.vn/