CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Về quản lý, chỉ đạo, tổ chức hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2025

05/07/2021 08:04 Số lượt xem: 165

Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể dục, thể thao trong lực lượng Công an tỉnh, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, đáp ứng yêu cầu khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; từ đó, giúp cho hai Ngành có điều kiện thuận lợi để giao lưu, học hỏi và gắn bó với nhau góp phần thúc đẩy phong trào văn hoá, thể dục, thể thao của tỉnh ngày càng phát triển.

Vừa qua, Công an tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất ban hành chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo, tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn năm 2021 - 2025, với những nội dung chủ yếu như sau:

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
1. Công tác văn hóa, thể dục, thể thao trong lực lượng Công an tỉnh là một bộ phận trong sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao chung của tỉnh Bắc Ninh, nhằm tăng cường sức khoẻ, thể chất cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, phát huy nguồn lực con người để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Phát triển văn hóa, thể dục, thể thao trong lực lượng Công an tỉnh là trách nhiệm chung của hai Ngành, trong đó Công an tỉnh giữ vai trò quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò phối hợp. Việc phối hợp giữa hai Ngành phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của mỗi bên và được thực hiện đúng quy định của pháp luật cũng như các nội dung được thống nhất trong Chương trình phối hợp này; đồng thời, phải bảo đảm phát huy vai trò trách nhiệm của hai Ngành nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
3. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể dục, thể thao trong lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, trọng tâm là rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”, với phương châm mỗi người chọn cho mình một môn thể thao hoặc hình thức tập luyện phù hợp để tăng cường sức khỏe, nâng cao hiệu quả công tác phục vụ đời sống văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Xây dựng hệ thống thi đấu thể dục, thể thao trong lực lượng Công an phù hợp tình hình thực tế nhằm động viên, khuyến khích phong trào ngày càng phát triển.
4. Quan tâm xây dựng lực lượng vận động viên các môn thể thao truyền thống, mũi nhọn, các môn thể thao mang tính ứng dụng nghề nghiệp của lực lượng Công an nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ trợ lý công tác văn hoá, thể dục, thể thao, huấn luyện viên, trọng tài, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực trong hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.
5. Tiếp tục kiện toàn cơ quan tham mưu về văn hoá, thể dục, thể thao trong lực lượng Công an tỉnh cho phù hợp với tình hiện hiện nay để đáp ứng thực hiện các hoạt động về văn hóa, thể dục, thể thao cũng như xây dựng lực lượng Công an tỉnh; xây dựng, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng bộ máy cán bộ, huấn luyện viên và trợ lý văn hoá, thể dục, thể thao trong lực lượng Công an tỉnh.
6. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp đặc điểm của lực lượng Công an tỉnh; chú trọng phát triển và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại đơn vị, địa phương dưới hình thức câu lạc bộ. Kết hợp có hiệu quả đầu tư của Nhà nước với việc khai thác nguồn vốn đầu tư khác để xây dựng cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của Công an tỉnh và các đơn vị địa phương đảm bảo đúng mục đích, tính khả thi; khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao.
7. Xây dựng kế hoạch và chủ động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong và ngoài lực lượng để mở rộng mối quan hệ, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành liên quan.
III. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Về công tác thể dục thể thao quần chúng:
1.1. Công an tỉnh
- Chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thể dục, thể thao. trọng tâm là đẩy mạnh công tác rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn, lấy chủ đề “Chiến sỹ Công an khoẻ” là mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả  của phong trào thể thao quần chúng; đồng thời phát triển các hoạt động thể thao ứng dụng nghiệp vụ (võ thuật, bắn súng...) để nâng cao sức khỏe và năng lực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.
- Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia các môn thể thao: Bóng đá, Bóng chuyền, Quần vợt, Cầu lông, Điền kinh…Tăng cường các hoạt động giao lưu thể thao giữa các đơn vị trong và ngoài lực lượng.
1.2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, hỗ trợ về chuyên môn, cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội  khoẻ vì “An ninh tổ quốc”, các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao, kiểm tra Chiến sỹ Công an khỏe; giúp xây dựng và nhân rộng hệ thống câu lạc bộ thể dục, thể thao tại các đơn vị cơ sở.
- Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc lực lượng Công an tỉnh có nhiều thành tích trong phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể và thi đấu thể thao.
2. Về thể thao thành tích cao:
2.1. Công an tỉnh
Hướng dẫn Công an các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai Đề án “ Tổng thể về đầu tư, phát triển thể thao thành tích cao Công an nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến 2030”, trong đó Công an tỉnh tập trung đầu tư phát triển lực lượng thể thao thành tích cao.
2.2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Quan tâm, giúp đỡ Công an tỉnh Bắc Ninh trong công tác giới thiệu, đào tạo vận động viên có thành tích cao.
 Tạo điều kiện cho các vận động viên thuộc lực lượng Công an tỉnh có đủ tiêu chuẩn được thi đấu cho các đội tuyển của tỉnh Bắc Ninh tham gia các giải đấu theo quy định.
3. Về Văn hóa: 
- Phối hợp chỉ đạo, tổ chức tốt các sự kiện Văn hóa tiêu biểu phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của hai Ngành tổ chức.
- Xây dựng những câu lạc bộ, đội văn hoá, văn nghệ trong các đơn vị, địa phương; khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tham gia. Tuyển chọn diễn viên tiêu biểu, tổ chức tập luyện tham gia các cuộc Liên hoan, Hội thi, Hội diễn... do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh và Bộ công an tổ chức. Tăng cường tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ giữa các đơn vị trong và ngoài lực lượng;
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ hàng năm, tạo môi trường sinh hoạt văn hoá vui tươi, lành mạnh góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói chung và trong lực lượng Công an tỉnh nói riêng, đặc biệt tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho phạm nhân trong các trại giam, trại tạm giam;
- Phối hợp, chỉ đạo các hoạt động giới thiệu về sách, phát động phong trào đọc sách, việc luân chuyển sách, báo cho phòng đọc, thư viện trong các cơ sở quản lý, giam giữ nhằm nâng cao hiểu biết cho các phạm nhân về văn hóa, xã hội và pháp luật;
- Phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trong đó thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đón nhận danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày truyền thống theo đúng qui định của Trung ương và của tỉnh. Phấn đấu hàng năm 100% cơ quan đơn vị đăng ký và có 98%  số cơ quan, đơn vị trở lên đạt chuẩn văn hóa, Cơ quan văn hóa; 100% số hộ gia đình đăng ký và có 95% trở lên tổng số hộ gia đình cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn gia đình Văn hóa.
4. Về đảm bảo ANTT cho các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao:
- Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao trong nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn tỉnh.
- Công an tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống và đấu tranh với các hành vi tiêu cực trong hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 26/2/2002 của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế phối hợp số 541/QCPH-CAT-VHTTDL về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn trong hoạt động văn hóa,  thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.
5. Về cơ sở vật chất:
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện giúp đỡ các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố được hưởng ưu đãi khi sử dụng các hạng mục, công trình văn hóa, thể thao như: Nhà thi đấu thể thao, Sân vận động, Bể bơi... để phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Công an tỉnh hoặc Bộ Công an tổ chức. Tham gia tư vấn cho Công an tỉnh trong việc xây dựng các công trình thể dục, thể thao đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật phục vụ thi đấu, tập luyện thể thao có hiệu quả.
6. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hoá, thể dục, thể thao:
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác quản lý về văn hóa, thể dục, thể thao Công an tỉnh được dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức; được tham gia trong thành phần các đoàn cán bộ đi tham quan, học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Trên cơ sở những nội dung nêu trên, các đơn vị cơ sở thuộc Công an tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức nghiên cứu, triển khai chương trình phối hợp công tác giữa hai Ngành để tạo nên nhận thức đúng đắn, đầy đủ về mối quan hệ, phối hợp công tác hai Ngành từ tỉnh đến cơ sở; Công an huyện, thị xã, thành phố chủ động tiến hành xây dựng, ký kết Chương trình phối hợp công tác với Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. Hàng năm, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp. Kết thúc 5 năm, tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025./.
TQK