Cơ quan Văn phòng Sở VHTT&DL

04/01/2012 04:20 Số lượt xem: 1701
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh
Địa chỉ: Số 15, đường Lý Thái Tổ Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Cơ cấu tổ chức:

* Lãnh đạo Sở:
- Giám đốc Sở:             Ông Nguyễn Văn Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, giám đốc Sở
- Các Phó giám đốc Sở:
                                     + Ông Lê Đắc Thuật (email: ldthuat.svhttdl@bacninh.gov.vn)
                                     + Ông Nguyễn Đương Bắc ( email: ndbac.svhttdl@bacninh.gov.vn)
                                     + Ông Nguyễn Văn Ảnh (email: nvanh.svhttdl@bacninh.gov.vn)
                                     + Ông Nguyễn Xuân Trung ( email: nxtrung.svhttdl@bacninh.gov.vn)

* Các phòng chuyên môn
- Văn phòng
- Phòng Kế hoạch Tài chính
- Thanh tra
- Phòng nghiệp vụ Văn hóa
- Phòng Nếp sống Văn hóa - Gia Đình
- Phòng nghiệp vụ Du Lịch
- Phòng nghiệp vụ Thể thao
- Phòng Di sản
- Phòng Pháp chế
* Các đơn vị sự nghiệp
- Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh
- Thư viện tỉnh Bắc Ninh
- Ban Quản lý di tịch tỉnh Bắc Ninh
- Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh
- Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh
- Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Bắc Ninh
- Trường trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
- Trung tâm Huấn Luyện thể thao tỉnh Bắc Ninh
- Trung tâm Hoạt động thể thao tỉnh Bắc Ninh
- Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Ninh
* Chức năng, nhiệm vụ chính của Sở VHTT&DL
* Chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn thuộc Sở
+ Văn phòng Sở:
I. Vị trí, chức năng:
Văn phòng Sở là đơn vị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mứu giúp Giám đốc Sở điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quản lý và ban hành văn bản của Sở và đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc của cơ quan Văn phòng Sở.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị thuộc Sở xây dựng dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; các dự án, đề án, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình phát triển, xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch của tỉnh trình UBND tỉnh quyết định; chủ trì, tham mưu xây dựng chương trình, biện pháp tổ chức nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 2. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị thuộc Sở dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt.
 3. Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tổng hợp:
 a) Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm của Sở trình Giám đốc Sở phê duyệt, ban hành;
 b) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; báo cáo định kỳ và đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc hợp của Lãnh đạo Sở;
 c) Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở công tác điều hành các hoạt động của Sở; điều hòa, tổ chức phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện quy chế phối hộp công tác với các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
 d) Thực hiện nhiệm vụ là đầu mối cung cấp, tiếp nhận thông tin đối với cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức, cá nhân về hoạt động liên quan đến ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Sở; phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền giáo dục pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo chỉ đạo của Giám đốc Sở, thông tin trên mạng tin học;
 đ) Là đầu mối liên hệ, giao dịch với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ngoài Sở; thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Sở.
 4. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh của Trưởng, Phó các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Trường, Phó phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.
 5. Thực hiện nhiệm vụ về tổ chức bộ máy:
 a) Chủ tịch tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở, quy hoạch mạng lưới tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công.
 b) Phối hợp với các đơn vị liên quan trình Giám đốc Sở ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
 c) Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về cán bộ, công chức; chế độ, chính sách và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ thuộc phạm vị quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;
 d) Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng phương án tổ chức của Sở và của ngành; quy hoạch cán bộ quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
 đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan trình Giám đốc Sở hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 e) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thẩm định, trình Giám đốc Sở quyết định công nhận ban vận động để thành lập hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Sở; giúp Giám đôc Sở lập tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; tham mưu giúp Giám đốc Sở quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở xây dựng chế độ làm việc, quy chế làm việc.
 6. Thực hiện nhiệm vụ về quản lý biên chế:
 a) Chủ trì phối hợp với các tổ chức liên quan, giúp Giám đốc Sở thẩm định cơ cấu công chức, viên chức, lao động hợp đồng 68, tổng hợp xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm của Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 b) Trình Giám đốc Sở quyết định giao chỉ tiêu biên chế, lao động hợp đồng 68 cho các tổ chức, đơn vị thuộc Sở;
 c) Chủ trì phối hợp với các tổ chức liên quan, giúp Giám đốc Sở thẩm định khung biên chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên;
 d) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoach biên chế, khung biên chế, của các đơn vị thuộc Sở.
 7. Thực hiện nhiệm vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng 68:
 a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quy trình và lập tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức,  cho từ chức, kỷ luật và giải quyết chế độ chính sách đối với các chức danh: Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phó Hiệu trưởng các trường đào tạo thuộc Sở; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, kỷ luật và giải quyết các chế độ chính sách, phụ cấp chức vụ đối với các chức danh: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sựn ghiệp trực thuộc Sở (trừ Phó Hiệu trưởng các trường đào tạo thuộc Sở) và các chức danh khác theo quy định của Pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
 b) Tham mưu trình Giám đốc Sở quyết định tiếp nhận, điều động, phân công công chức, công chức dự bị được cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng, điều động về Sở; điều động công chức giữa các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc Sở; phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở để đảm bảo cân đối chung theo quy định của UBND tỉnh;
 c) Tham mưu trình Giám đốc Sở quyết định nâng bậc lương thường xuyên (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung) đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống; cho công chức thuộc Sở hưởng các loại phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm và các loại phụ cấp đặc biệt khác theo quy định của pháp luật; quyết định công tác tiền lương đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
 d) Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quy trình và thủ tục kỷ luật công chức thuộc đối tượng Sở quản lý (trừ công chức giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBNd tỉnh bổ nhiệm);
 đ) Chủ trì tham mưu trình Giám đốc Sở quyết định việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nghỉ hưu, cho thôi việc và giải quyết các chế độ, chính sách khác đối với công chức thuộc Sở (trừ công chức giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm); giúp Giám đốc Sở tổ chức quản lý, sử dụng thẻ công chức thuộc Sở, lập, quản lý hồ sơ của công chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
 e) Tham mưu trình Giám đốc Sở quyết định tuyển dụng viên chức đạt kết quả kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển do đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tổ chức, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 f) Tham mưu trình Giám đốc Sở quyết định ký kết hợp đồng lao động với những người làm công việc phục vụ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17.11.2000 của Chính phủ trên cơ sở chỉ tiêu do Chủ tích UBND tỉnh phân bổ;
 g) Chủ trì phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, điều động và thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với viên chức, người lao động của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao và quy định hiện hành của nhà nước;
 h) Chủ trì tham mưu trình Giám đốc Sở quyết định xử lý kỷ luật, cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nghỉ hưu, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng 68 cơ quan Văn phòng Sở; giúp Giám đốc Sở lập, quản lý, bổ sung hồ sơ đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do Giám đốc Sở bổ nhiệm;
 i) Tham mưu giúp Giám đốc Sở đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở ra nước ngoài công tác, học tập, hợp tác lao động và việc riêng theo quy định của pháp luật; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quản lý hồ sơ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định. Thống kê cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý.
 8. Tham mưu giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ, quy hoạch, kế hoạch công tác tổ chức, cán bộ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ;
 9. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ.
 a) Đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 b) Giúp Giám đốc Sở phổ biến, hướng dẫn nội dung, biện pháp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho cán bộ, công chức, viên chức; thẩm tra, xác minh hồ sơ cán bộ thuộc Sở quản lý;
 c) Giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
 10. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng.
 a) Chủ trì, tham mưu trình Giám đốc Sở quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;
 b) Giúp Giám đốc Sở thẩm định hồ sơ, xây dựng tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định thành lập trường, phát triển ngành học, cấp học của các cơ sở đào tạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 c) Phối hợp với các tổ chức và cơ quan liên quan giúp Giám đốc Sở quản lý công tác đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc Sở và phối hợp với đơn vị chức năng của các sở, ngành và địa phương liên quan quản lý nhà nước về các hoạt động đào tạo các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của các cơ sở đào tạo;
 d) Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính đề xuất phân bổ ngân sách, các nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo; bồi dưỡng nguồn nhân lực của các cơ sở đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch trực thuộc Sở.
 đ) Chủ trì phối hợp với các tổ chức và cơ quan có liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền quyết định chính sách, chế độ đặc thù đối với người dạy và người học ở các cơ sở đào tạo của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phối hợp với các tổ chức và cơ quan liên quan giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Sở;
 e) Phối hợp với các tổ chức và cơ quan liên quan giúp Giám đốc Sở đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho các nhà giáo, nghệ sỹ...thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.
 11. Thực hiện nhiệm vụ hành chính, văn thư:
 a) Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Sở và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; bảo đảm việc ban hành các văn bản của Sở theo đúng thể thức và thủ tục quy định; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; tổ chức in ấn, đánh máy tài liệu phục vụ công tác của cơ quan văn phòng Sở, quản lý công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu của cơ quan Văn phòng Sở;
 b) Thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị Văn phòng; thực hiện cơ chế “một cửa của Sở”; sử dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của đơn vị Văn phòng và cơ quan Văn phòng Sở;
 12. Thực hiện nhiệm vụ quản trị:
 a) Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở, lãnh đạo Sở và công tác quản trị nội bộ; quản lý xe oto phục vụ công tác của cơ quan Văn phòng Sở (nếu có);
 b) Tổ chức và phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở; thực hiện công việc lễ tân và chủ trì việc tiếp, tiễn các đoàn khách của Sở; tổ chức hậu cần phục vụ các đoàn công tác của cơ quan Văn phòng Sở;
 c) Chủ trì quản lý và thực hiện công tác bảo vệ phòng chống bão lụt, phòng, chống cháy, nổ, an toàn vệ sinh lao động tại cơ quan Văn phòng Sở; công tác an ninh quốc phòng của Sở; đảm bảo an ninh, cảnh quan môi trường cơ quan Văn phòng Sở; đôn đốc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan Văn phòng Sở; chăm sóc sức khỏe ban đầu của cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Văn phòng Sở;
 d) Giúp Giám đốc Sở quản lý kinh phí hoạt động và đảm bảo các điều kiện về tài chính cho các hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở; tham gia quản lý các công trình xây dựng cơ bản, dự án, công trình sửa chữa, cải tạo thuộc cơ quan Văn phòng Sở hoặc được Giám đốc Sở giao.
 13. Thực hiện cải cách hành chính; quản lý biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.
 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.
+ Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
I. Vị trí, chức năng
Phòng Nghiệp vụ văn hoá là phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn hóa (trừ nhiệm vụ xây dựng Nếp sống văn hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quản lý di sản văn hóa) thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển, thực hiện xã hội hoá, các văn bản quy phạm pháp luật các lĩnh vực văn hoá thuộc chức năng của phòng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở và các Hội đồng chuyên ngành về các lĩnh vực văn hoá thuộc chức năng của phòng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định của pháp luật.
3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về các lĩnh vực văn hoá thuộc chức năng của phòng sau khi được phê duyệt; phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực văn hoá thuộc chức năng của phòng.
4. Về nghệ thuật biểu diễn:
a) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp  Giám đốc hướng dẫn và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp tổ chức các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
b) Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh;
c) Tham mưu, giúp Giám đốc thẩm định, quyết định cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn; chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho các đối tượng:
- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc địa phương;
- Các tổ chức kinh tế-xã hội khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường;
- Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xã hội, từ thiện ở địa phương;
- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địa phương.
d) Trình Giám đốc quyết định cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại địa phương; cấp phép tổ chức các cuộc thi hoa hậu tại địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
đ) Trình Giám đốc quyết định cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ và diễn viên biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
e) Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn.
5. Về điện ảnh:
a) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, vùng nông thôn và lực lượng vũ trang;
b) Tham mưu, giúp Giám đốc làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;
c) Trình Giám đốc quyết định cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;
d) Trình Giám đốc quyết định cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;
đ) Tham mưu, giúp Giám đốc kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí công cộng;
e) Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo việc hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác tại địa phương.
6. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:
a) Tham mưu, giúp Giám đốc làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh theo Quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
b) Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;
c) Trình Giám đốc quyết định cấp thu hồi, điều chỉnh giấy phép, kiểm tra và hướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hoá, thể thao và du lịch; tham mưu chỉ đạo tổ chức các cuộc thi ảnh nghệ thuật, liên hoan ảnh; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương theo các Quy chế do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành;
d) Thẩm định, trình Giám đốc cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, công trình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
7. Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật:
a) Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
b) Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;
c) Tham mưu, giúp Giám đốc thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
8. Về thư viện:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở tham mưu giúp Giám đốc, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho Thư viện tỉnh theo quy định;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở tham mưu giúp Giám đốc hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trong tỉnh theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đăng ký hoạt động đối với thư viện cấp tỉnh;
c) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn các Thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổ chức hoạt động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
9. Về quảng cáo:
a) Thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở quyết định cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Trình Giám đốc Sở quyết định cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pa- nô, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh;
c) Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở tham mưu giúp Giám đốc Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).
10. Một số nhiệm vụ về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở tham mưu giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở ở địa phương sau khi được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
- Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phương;
b) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo việc tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh;
c) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật.
d) Phối hợp với phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, phòng Di sản văn hóa tham mưu giúp Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Hướng dẫn, quản lý việc tổ chức các lễ hội ở địa phương, các lễ hội văn hoá quy mô cấp tỉnh.
- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.
12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Giám đốc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến văn hoá thuộc chức năng của phòng.
13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Giám đốc quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hoá thuộc chức năng của phòng theo quy định của pháp luật.
14. Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hoá thuộc chức năng của phòng theo quy định của pháp luật và sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
15. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hoá thuộc chức năng của phòng đối với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thể thao thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
16. Tham gia, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ văn hoá thuộc chức năng của đơn vị.
17. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở tham mưu giúp Giám đốc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về văn hoá thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
18. Quản lý tài sản được giao, thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định Sở.
19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
 + Phòng Di sản
I. Vị trí, chức năng
Phòng Di sản văn hoá là phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về Di sản văn hoá thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển, thực hiện xã hội hoá, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực di sản văn hóa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về di sản văn hóa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa thuộc chức năng của phòng.
4. Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở địa phương sau khi được phê duyệt.
5. Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo việc hướng dẫn  tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc tỉnh quản lý sau khi được phê duyệt.
6. Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo việc tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê phân loại và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh.
7. Tham mưu, giúp Giám đốc hướng dẫn thủ tục, trình Giám đốc quyết định cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
8. Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;
9. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;
10. Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo việc tổ chức  thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật;
11. Tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo việc đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; trình Giám đốc cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân;
12. Một số nhiệm vụ về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.
b) Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và các hoạt động văn hoá khác theo qui định của pháp luật.
13. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh;
14. Giúp Giám đốc chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 143/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Bắc Ninh.
 15. Giúp Giám đốc quản lý, vận hành trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể của tỉnh.
16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Giám đốc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa thuộc chức năng của phòng.
17. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Giám đốc quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định của pháp luật.
18. Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
19. Tham mưu, giúp Giám đốc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về di sản văn hóa đối với Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện.
20. Tham gia, tổ chức nghiên cứu, ứng dựng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về di sản văn hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
21. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở tham mưu giúp Giám đốc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về di sản văn hóa theo quy định của pháp luật.
22. Quản lý tài sản được giao, thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
+ Phòng Nếp sống Văn hóa - Gia đình
I. Vị trí, chức năng
Phòng Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình là phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về Nếp sống văn hoá, phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển, thực hiện xã hội hoá, các văn bản quy phạm pháp luật các lĩnh vực văn hoá, gia đình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về văn hoá, gia đình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hoá, gia đình theo qui định.
4. Về Nếp sống văn hóa:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở có liên quan tham mưu giúp Giám đốc dự thảo văn bản hướng dẫn tổ chức và quản lý nhà nước về lễ hội; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức lễ hội; phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức một số lễ hội theo phân cấp được Giám đốc giao;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở có liên quan tham mưu giúp Giám đốc dự thảo văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, nếp sống văn hóa công sở, đơn vị, cộng đồng dân cư, nơi công cộng.
5. Về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”:
a) Tham mưu, giúp Giám đốc việc phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể chỉ đạo hướng dẫn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa";
b) Tham mưu, giúp Giám đốc trình Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa";
c) Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ Thường trực Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" .
6. Một số nhiệm vụ về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở tham mưu giúp Giám đốc hướng dẫn, quản lý việc tổ chức các lễ hội ở địa phương, tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định cấp phép lễ hội mới; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc tổ chức các lễ hội văn hoá theo phân cấp.
b) Phối hợp với phòng Nghiệp vụ văn hóa, phòng Di sản văn hóa thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Phối hợp tham mưu, giúp Giám đốc hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở ở địa phương sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
-  Phối hợp tham mưu, giúp Giám đốc hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Phối hợp tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp tham mưu, giúp Giám đốc hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phương.
7. Về gia đình:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng và chống bạo lực trong gia đình;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;
c) Tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình.
8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Giám đốc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến lĩnh vực văn hoá, gia đình theo qui định.
9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Giám đốc quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hoá, gia đình theo quy định của pháp luật.
10. Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, gia đình thuộc chức năng của phòng theo quy định của pháp luật và sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
11. Tham mưu, giúp Giám đốc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hoá, gia đình thuộc chức năng của phòng đối với phòng Văn hoá và Thông tin  thuộc UBND cấp huyện.
12. Tham gia, tổ chức nghiên cứu, ứng dựng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ văn hoá, gia đình thuộc thẩm quyền của đơn vị.
13. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở tham mưu giúp Giám đốc kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về văn hoá, gia đình theo quy định của pháp luật.
14. Quản lý tài sản được giao, thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc giao.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
+Phòng Nghiệp vụ Thể thao:
I. Vị trí, chức năng:
Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao là đơn vị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về thể dục, thể thao thuộc phạm vị, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển, thực hiện xã hội hóa, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thể dục, thể thao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về thể dục thể thao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện cac văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thể dục, thể thao thuộc chức năng của Phòng.
 4. Về thể dục, thể thao cho mọi người:
 a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt.
 b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
 c) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở có liên quan phối hợp với tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao vận mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;
 d) Trình Giám đốc Sở phê duyệt hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;
 đ) Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trọng điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bản tỉnh;
 e) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo Trung tâm Hoạt động thể thao tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;
 g) Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bản tỉnh;
 h) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh giúp Lãnh đạo các ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang.
 5. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:
 a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện học sinh năng khiếu thể thao, vận động viên; kế hoạch tập huấn, tham gia thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch và các giải pháp để đạt thành tích cao trong các giải thể thao quốc gia, quốc tế;
 b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mứu giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh, các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;
 c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở xây dựng dự thảo chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định pháp luật;
 d) Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; trình giám đốc Sở quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật;
 đ) Trình Giám đốc Sở quyết định phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;
 e)Trình Giám đốc Sở quyết định  triệu tập vận động viên vào các lớp năng khiếu thể thao, các đội thể thao cấp tỉnh trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tuyển chọn của Sở hoặc của các đơn vị thuộc Sở được giao nhiệm vụ;
 f) Trình Giám đốc Sở quyết định lựa loại học sinh năng khiếu thể thao, vận động viên, kỷ luật trả về địa phương, kỷ luật thông báo toàn quốc đối với các vận động viên năng khiếu thể thao, các đội tuyển thể thao cấp tỉnh trên cơ sở kết quả lựa loại của Hội đồng lựa loại, Hội đồng kỷ luật VĐV của Sở hoặc đơn vị thuộc Sở được giao nhiệm vụ;
 g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở quyết định cử cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tập huấn và tham gia thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế.
 6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật; thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến thể dục, thể thao.
 7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đới với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.
 8. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật và sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 9. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thể dục, thể thao đối với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 10. Tham mưu giúp Giám đốc tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thể dục, thể thao.
 11. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở giúp Giám đốc Sở kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 12. Quản lý tài sản được giao, thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Sở.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.
+Phòng Nghiệp vụ Du lịch:
I. Vị trí và chức năng:
Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao là đơn vị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước du lịch thuộc phạm vị, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển, thực hiện xã hội hóa, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh du lịch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về du lịch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện cac văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về du lịch.
 4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở tổ chức phân công bố quy hoạch về du lịch sau khi được phê duyệt
 5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của tỉnh.
 7. Giúp Giám đốc Sở tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận.
 8. Trình Giám đốc Sở quyết định cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bản tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 9. Giúp Giám đốc Sở thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh theo quy định của pháp luật.
 10. Trình Giám đốc Sở quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác.
 11. Giúp Giám đốc Sở thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thi du lịch.
 12. Trình Giám đốc Sở quyết định cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 13. Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt.
 14. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến du lịch.
 15. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhận; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hộ và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.
 16. Tham mưu giúp Giám đốc Sở về việc tổ chức hoạt động du lịch quy mô cấp tỉnh.
 17. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 18. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 19. Tham gia giúp Giám đốc Sở tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ du lịch.
 20. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở giúp Giám đốc Sở kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về du lịch theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 21. Quản lý tài sản được giao, thực hiện công tác thông tink, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Sở.
 22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
+Phòng Kế hoạch - Tài chính:
  Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mứu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về kế hoạch, tài chính, đầu tư, dịch vụ công thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, kế hoạch:
 a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm, hàng năm, chương trình phát triển, xã hội hóa và các dự án, đề án tổng thể thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; kế hoạch, giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia;
 b) Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm; tham mưu, tổng hợp kế hoạch hoạt động; chương trình công tác, đề án, dự án của toàn Sở trình Giám đốc Sở và cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
 c) Chủ trì phối hớp với Văn phòng Sở giúp Giám đốc Sở thẩm định phương án trình UBND tỉnh quyết định giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở;
 d) Trình Giám đốc Sở quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động cho các đơn vị thuộc Sở; thông báo chương trình, kế hoạch của ngành đến Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tham gia thực hiện;
 đ) Phối hợp với Văn phòng Sở giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động; tổng hợp báo cáo tình hình triển kahi , kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm với cấp có thẩm quyền.
 2. Thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính, tài sản:
 a) Chủ trì, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc Sở trong việc lập dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm, dài hạn và đột xuất; rà soát,, thảo luận với các đợn vị về nhiệm vụ kế hoạch và dự toán kinh phí; tổng hợp, xây dựng dự toán chung toàn Sở trình Lãnh đạo Sở xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt; giúp Giám đốc Sở phân khai dự toán kinh phí được UBND tỉnh giao, trình cơ quan tài chính có thẩm quyền thẩm định và trình Giám đốc Sở quyết định giao dự toán kinh phí hoạt động cho các đơn vị thuộc Sở;
 b) Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Sở trong việc thanh quyết toán, lập báo cáo quyết toán quý, năm và các biểu mẫu báo cáo theo quy định của Luật Ngân sách và các quy định hiện hành; giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, định mức chi, trình tự thủ tục chi và tính hợp pháp, hợp lệ của các loại chứng từ kế toán của các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
 c) Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, xét duyệt, thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt quyết toán tài chính các đơn vị dự toán trực thuộc Sở; lập báo cáo, tổng hợp quyết toán ngân sách và công khai tài chính, kiểm tra công tác kế toán và quản lý tài chính, giám sát, đôn đốc tình hình thực hiện ngân sách của Sở; thực hiện việc quản lý, lưu trữ tài liệu hồ sơ báo cáo quyết toán theo quy định;
 d) Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
 đ) Giúp Giám đốc Sở giám sát, kiểm tra trình tự, thủ tục trang bị, mua sắm tài sản của các đơn vị thuộc Sở; trình Giám đốc Sở quyết định chỉ định việc thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
 3. Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý các chương trình, dự án và các nhiệm vụ khác:
 a) Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;
 Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình tự, thủ tục phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư thuộc Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;
 b) Giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch và kinh phí để triển khai thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giao cho ngành quản lý; xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền về lĩnh vực kế hoạch, tài chính;
 c) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, quản lý nguồn vốn chương trình mục tiêu của ngành, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia;
 d) Giúp Giám đốc Sở thực hiện thanh, quyết toán, tổng hợp báo cáo, lưu trữ hồ sơ thanh, quyết qoán, hồ sơ dự án do Sở làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình cải cách hành chính phần tài chính công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.\
 đ) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, giám sát việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
 e) Giúp Giám đốc Sở thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về kế hoạch, tài chính đối với phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động của các hội, hiệp hội, liên đoàn và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
 4. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở; quản lý, đánh giá công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở; quản lý tài sản được giao, hồ sơ, tài liệu của Phòng theo chế độ hiện hành của Nhà nước và phân cấp quản lý của Giám đốc Sở.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.
+Thanh tra Sở:
I. Vị trí, chức năng:
Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở) là đơn vị của Sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở;
 Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, ra soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.
 Thanh tra Sở chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự lãnh đạo, hướng dấn về công tác, nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thanh tra tỉnh.
 Thanh tra Sở có con dấu riêng.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điều 28 Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004 và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:
 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
 Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn than tra chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 3. Thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
 4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình công tác đã được Giám đốc Sở phê duyệt và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở.
 5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tốt cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo; xác minh, kết luận, kiến nghị Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được Giám đốc Sở giao.
 Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ tướng đơn vị thuộc Sở trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiến nghị Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo mà thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở đã giải quyết nhưng còn khiếu nại.
 Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thường trực Phòng tiếp công dân của Sở.
 6. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, đơn vị thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; định kỳ báo cáo Giám đốc Sở, Thanh tra tỉnh và Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.
 7. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quyết định xử lý sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật của Giám đốc Sở và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 8. Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra; tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Sở với các cơ quan quản lý theo quy định.
 9. Giúp Giám đốc Sở tổ chức phối hộp với các ngành, các cấp và các cơ quan liên quan để kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật trong các loại hình dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch.
 10. Tham mưu giúp Giám đốc Sở dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách về thanh tra văn hóa, gia định, thể dục, thể thao và du lịch trình UBND tỉnh ban hành; tham gia soạn thảo và góp ý kiến và dự thảo Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư... và các văn bản quy phạm pháp luật khác khi được giao.
 11. Giúp Giám đốc Sở cập nhật rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Sở; đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản đi do Giám đốc Sở ban hành;
 12. Giúp Giám đốc Sở phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong ngành theo dõi, kiểm tra, đôn đóc, tổng hợp, đánh giá thực hiện hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật.
 13. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở; quản lý, đánh giá công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở; quản lý tài sản được giao, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật.
 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.
 Điều 3. Cơ cấu tổ chức:
 Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh thanh tra và một số thành viên, cán bộ, công chức.
 Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm sắp xếp, bố trí thanh tra viên, cán bộ, công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy định chế độ làm việc của Thanh tra Sở.
Nguồn: BBN