Công khai 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh trước ngày 01/04/2023

01/11/2022 13:26 Số lượt xem: 116

(BNP) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1073/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Công khai TTHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng Thông tin điện tử

của các đơn vị, địa phương.

 

Theo Kế hoạch, trước ngày 01/04/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước được công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng Thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương.

Đối với việc rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa, trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Trong đó, trước ngày 01/01/2024, rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; trước ngày 01/01/2025, rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố thành lập Tổ rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ do 01 đồng chí lãnh đạo làm Tổ trưởng, 01 đồng chí công chức được giao nhiệm vụ đầu mối công tác kiểm soát TTHC làm thư ký, thành viên là các đồng chí tại mỗi bộ phận chuyên môn có quy định TTHC nội bộ để thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong đơn vị và UBND các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý; xây dựng Kế hoạch trong đó xác định cụ thể  nhiệm vụ, thời gian, sản phẩm, trách nhiệm của tổ chức, các nhân trong việc thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của cơ quan, địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành và địa phương thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng đơn vị thuộc UBND tỉnh, trong UBND cấp huyện, UBND cấp xã và giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC nội bộ và kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu.

S.T

Nguồn: https://www.bacninh.gov.vn